ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္-ျမန္မာစ ီးပြာီးေရီးစၾကၤန္႔ဖိုရမ္ ကူမင္ီးၿမိိဳ႕တြင္က်င္ီးပ ဦီးစိုီးဝင္ီးအခမ္ီးအနာီးတက္ေရာက္ၿပ ီး Mr. Ruan Chen Fa မွ အမွာစကာီးေျပာၾကာီး

 ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္-ျမန္မာစ ီးပြာီးေရီးစၾကၤန္႔ဖိုရမ္အာီး ေဖေဖာ္ဝါရ လ ၂၀ ရက္မွ ၂၂ ရက္ ေန႔အထိ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္ီးၿမိိဳ႕တြင္က်င္ီးပခ ဲ့သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္က်င္ီးပသည္ဲ့ ဖိုရမ္အစည္ီး အေဝီးအာီး တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံယူနန္ျပည္နယ္အစိုီးရ၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိိဳီး တိုီးတက္ေရီးးႏွင္ဲ့ျပိဳျပင္ေျပာင္ီးလ မႈေကာ္မတ ၊ ျမန္မာနိုင္ငံစ မံကိန္ီးးႏွင္ဲ့ဘ႑ာေရီးဝန္ႀက ီးဌာနတို႔ အတူတကြ ပူီးေပါင္ီးက်င္ီးပျခင္ီးျဖစ္ၿပ ီး တ႐ုတ္-ျမန္မားႏွစ္နိုင္ငံအစိုီးရ သက္္ိုင္ရာဝန္ႀက ီးဌာနမ်ာီး၊ စ ီးပြာီးေရီးလုပ္ငန္ီးမ်ာီး၊ ဘ႑ေရီးအဖြ ႕အစည္ီးမ်ာီး၊ လုပ္ငန္ီးအဖြ ႕အစည္ီးမ်ာီးအေနျဖင္ဲ့ းႏွစ္နိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိိဳီးေရီးစ မံကိန္ီး၊ ကုန္ထုတ္စြမ္ီးရည္းႏွင္ဲ့ရင္ီးးႏွ ီးျမႇပ္းႏွံမႈ၊ လမ္ီးပန္ီး္က္သြယ္ေရီး၊ စြမ္ီးအင္၊ စိုက္ပ်ိိဳီး

ေရီး၊ ဒ ဂ်စ္တယ္ပိုီးလမ္ီးမႀက ီး၊ ဘ႑ာေရီး၊ ခရ ီးသြာီးလာေရီး၊ သဘာဝပတ္ဝန္ီးက်င္၊ သတင္ီးအခ်က္ အလက္းႏွင္ဲ့ ေဒသတြင္ီးပူီးေပါင္ီးေ္ာင္ရြက္မႈ စသည္ဲ့က႑ရပ္မ်ာီးတြင္ ပူီးေပါင္ီးေ္ာင္ရြက္မႈမ်ာီး လုပ္ေ္ာင္နိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပိဳမည္ျဖစ္သည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ ဒုတိယပါတ အတြင္ီးေရီးမ ီး၊ ယူနန္ျပည္နယ္အုပ္ခ်ိဳပ္ေရီးမ ီး Mr. Ruan Chen Fa မွ ဖြင္ဲ့ပြ အခမ္ီးအနာီး အမွာစကာီး ေျပာၾကာီးၿပ ီး ျမန္မာနိုင္ငံစ မံကိန္ီးးႏွင္ဲ့ဘ႑ာေရီးဝန္ႀက ီးဌာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀက ီးဦီးစိုီးဝင္ီးမွ ၎ဖိုရမ္ အစည္ီးအေဝီးအာီး တက္ေရာက္ခ ဲ့သည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မားႏွစ္နိုင္ငံအစိုီးရ သက္္ိုင္ရာဝန္ႀက ီးဌာန မ်ာီး၊ စ ီးပြာီးေရီးလုပ္ငန္ီးမ်ာီး၊ ဘ႑ာေရီးအဖြ ႕အစည္ီးမ်ာီး၊ လုပ္ငန္ီးအဖြ ႕ခ်ိဳပ္မ်ာီးမွ ကိုယ္စာီးလွယ္ စုစုေပါင္ီး ၄၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခ ဲ့သည္။

Mr. Ruan Chen Fa မွ အမွာစကာီးေျပာၾကာီးရာတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံးႏွင္ဲ့ နယ္ေျမ ခ်င္ီးထိစပ္ေနသည္ဲ့ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပ ီး ျမန္မာနိုင္ငံအာီး အဓိက ပူီးေပါင္ီးေ္ာင္ရြက္မႈမိတ္ဖက္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထာီးရွိေၾကာင္ီး၊ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ းႏွစ္နိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္ီးးႏွ ီးမႈးႏွင္ဲ့ ပူီးေပါင္ီး ေ္ာင္ရြက္မႈ အ္င္ဲ့ျမွင္ဲ့တင္းႏိုင္ရန္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေ္ာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္ီး၊ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ းႏွစ္နိုင္ငံၿငိမ္ီးခ်မ္ီးစြာယွဥ္တြ ေနထိုင္ေရီးအာီး အစဥ္ ကာကြယ္ေစာင္ဲ့ေရွာက္

လ်က္ရွိသည္။ သမၼတရွ က်င္ဲ့ဖ်င္မွ “One Belt One Raod” အ္ိုျပိဳခ်က္အာီး တင္ျပၿပ ီးေနာက္ ယူနန္ျပည္နယ္အေနျဖင္ဲ့ တ႐ုတ္-ျမန္မားႏွစ္နိုင္ငံေခါင္ီးေ္ာင္၏ တ႐ုတ္-ျမန္မာစ ီးပြာီးေရီးစၾကၤန္႔ တည္ေ္ာက္ျခင္ီးးႏွင္ဲ့ သက္္ိုင္သည္ဲ့သေဘာတူည မႈအာီး အေလီးထာီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေ္ာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပ ီး ျမန္မာနိုင္ငံးႏွင္ဲ့ က႑ေပါင္ီးစုံပူီးေပါင္ီးေ္ာင္ရြက္မႈအာီး ျမႇင္ဲ့တင္ကာ အမ်ိိဳီးသာီးဖြံ႕ၿဖိိဳီးတိုီးတက္ေရီးးႏွင္ဲ့ျပိဳျပင္ေျပာင္ီးလ မႈေကာ္မတ ၏ ညႊန္ၾကာီးမႈေအာက္တြင္ စ ီးပြာီးေရီး စၾကၤန္႔ပူီးတြ ေကာ္မတ ဖြ ႕စည္ီးၿပ ီး တ႐ုတ္-ျမန္မာစ ီးပြာီးေရီးစၾကၤန္႔တည္ေ္ာက္မႈ စဥ္္က္မျပတ္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစရန္ တိုီးျမႇင္ဲ့လုပ္ေ္ာင္လ်က္ရွိသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မားႏွစ္နိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိိဳီးတိုီးတက္မႈမဟာဗ််ဴဟာစ မံကိန္ီး ခ်ိတ္္က္မွႈအေျခအေနအာီး အန ီးကပ္ေ္ာင္ရြက္လ်က္ ရွိၿပ ီး၊ းႏွစ္နိုင္ငံအေျခခံအေ္ာက္အအုံက႑ ္က္သြယ္မႈအာီး စဥ္္က္မျပတ္ျမႇင္ဲ့တင္ျခင္ီးျဖင္ဲ့ ကုန္သြယ္ေရီးးႏွင္ဲ့ စ ီးပြာီးေရီးက႑ ပူီးေပါင္ီးေ္ာင္ရြက္မႈအာီး အက်ိိဳီးျဖစ္ထြန္ီးေစလ်က္ရွိသည္။

Mr. Raun Chen Fa မွေျပာၾကာီးရာတြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာစ ီးပြာီးေရီးစၾကၤန္႔တည္ေ္ာက္မႈသည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာက႑ေပါင္ီးစုံ မဟာဗ််ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္္က္္ံေရီးအာီး ပိုမိုခိုင္မာေစၿပ ီး ယူနန္ ျပည္နယ္းႏွင္ဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံအၾကာီး က႑ေပါင္ီးစုံပူီးေပါင္ီးေ္ာင္ရြက္မႈတြင္ မၾကိဳံစဖူီး ဖြံ႕ၿဖိိဳီးတိုီးတက္မႈ အလာီးအလာေကာင္ီးမ်ာီးအာီး ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ပါတ ၏ဦီးေ္ာင္မႈ ေအာက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံးႏွင္ဲ့နယ္ေျမခ်င္ီးထိစပ္ျခင္း၊ ျပည္သူခ်င္ီးကူီးလူီး္က္္ံမႈရွိျခင္ီး၊ လုပ္ငန္ီး စ ီးပြာီးအျပန္အလွန္ေ္ာာင္ရြက္မႈရွိျခင္ီး စသည္ဲ့အာီးသာခ်က္မ်ာီးကိုအသုံီးခ်၍ တ႐ုတ္-ျမန္မာ းႏွစ္နိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္ီးးႏွ ီးမႈးႏွင္ဲ့ ပိုမိုနက္ရွိုင္ီးသည္ဲ့ ပူီးေပါင္ီးေ္ာင္ရြက္မႈမ်ာီးတြင္ ေပါင္ီးကူီးတံတာီး

တစ္စင္ီးအျဖစ္ ေ္ာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

၁။ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာစ ီးပြာီးေရီးစၾကၤန္႔တည္ေ္ာက္မႈတြင္ အာီးတက္သေရာ ပါဝင္ေ္ာင္ရြက္ၿပ ီး က႑ေပါင္ီးစုံဝန္ေ္ာင္မႈလုပ္ငန္ီးမ်ာီးအတြက္ အာီးတက္သေရာ ပူီးေပါင္ီးပါဝင္ ေ္ာင္ရြက္ျခင္ီးျဖင္ဲ့ စ ီးပြာီးေရီးစၾကၤန္႔တည္ေ္ာက္မႈစ မံကိန္ီးအ း ေစာလ်င္စြာပုံေဖာ္ျခင္ီး၊ ေစာလ်င္ စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္ီးျဖင္ဲ့ ေစာလ်င္စြာအက်ိိဳီးေက်ီးဇူီးရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ သက္္ိုင္ရာ စ မံကိန္ီးမ်ာီးအာီးခ်မွတ္ျခင္ီးးႏွင္ဲ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေ္ာင္ရြက္ျခင္ီးျဖင္ဲ့ တ႐ုတ္-ျမန္မားႏွစ္နိုင္ငံ ျပည္သူမ်ာီးအေနျဖင္ဲ့ ပူီးေပါင္ီးေ္ာင္ရြက္မႈအသ ီးအပြင္ဲ့မ်ာီးအာီး ေစာလ်င္စြာ ရရွိခံစာီးနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

၂။ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ းႏွစ္နိုင္ငံအေျခခံအေ္ာက္အအုံက႑ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္္က္ျခင္ီးတြင္ အေရီးပါသည္ဲ့အခန္ီးက႑မွ ပါဝင္ေ္ာင္ရြက္ၿပ ီး းႏွစ္နိုင္ငံ ရထာီးလမ္ီး၊ က းလမ္ီးမ၊ လၽွပ္စစ္ တ္အာီးလိုင္ီးခ်ိတ္္က္ျခင္ီးးႏွင္ဲ့ နယ္စပ္ဂိတ္အေျခခံအေ္ာက္အအုံ အ္င္ဲ့ျမႇင္ဲ့တင္ျခင္ီးတို႔အာီး တြန္ီးအာီးေပီးေ္ာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေ္ာင္ရြက္ျခင္ီးျဖင္ဲ့ တရုတ္-ျမန္မာစ ီးပြာီးေရီးစၾကၤန္႔ တည္ေ္ာက္မႈတြင္ တ႐ုတ္၊ ျမန္မားႏွစ္နိုင္ငံအျပင္ အျခာီးတတိယ ရင္ီးးႏွ ီးျမႇပ္းႏွံမည္ဲ့အဖြ ႕အစည္ီးမ်ာီး အတြက္ပါ အခြင္ဲ့အလမ္ီးေကာင္ီးမ်ာီး ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။

၃။ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာကုန္သြယ္စ ီးပြာီးေရီး္ိုင္ရာ ပူေပါင္ီးေ္ာင္ရြက္မႈအာီး ပိုမိုနက္ရွိုင္ီးေစရန္အတြက္ ပိုမိုတာဝန္ယူေ္ာင္ရြက္ကာ ယူနန္ျပည္နယ္မွစ ီးပြာီးေရီးလုပ္ငန္ီးမ်ာီးးႏွင္ဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွစ ီးပြာီးေရီးလုပ္ငန္ီးမ်ာီး သို႔မဟုတ္ အဖြ ႕အစည္ီးမ်ာီးအၾကာီး ပူီးေပါင္ီးေ္ာင္ရြက္မႈအာီး ျမႇင္ဲ့တင္ၿပ ီး ေက်ာက္ျဖ်ဴအထူီးစ ီးပြာီးေရီးဇုန္တည္ေ္ာက္ျခင္ီး၊ ေရႊလ -မူ္ယ္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ စ ီးပြာီးေရီးပူီးေပါင္ီးေ္ာင္ရြက္မႈဇုန္တည္ေ္ာက္ျခင္ီးမ်ာီးအာီး ျမႇင္ဲ့တင္ေ္ာင္ရြက္ျခင္ီးးႏွင္ဲ့ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္တိရစ ာန္ကူီးစက္ေရာဂါ ေဒသတြင္ီးစ မံခန္႔ခြ မႈစမ္ီးသပ္လုပ္ငန္ီး ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစရန္ ႀကိိဳီးစာီးလုပ္ကိုင္ေ္ာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ကုန္ထုတ္စြမ္ီးအာီးးႏွင္ဲ့ရင္ီးးႏွ ီးျမႇပ္းႏွံမႈ၊ ကုန္သြယ္ေရီး၊ လမ္ီးပန္ီး္က္သြယ္ေရီး၊ ဒ ဂ်စ္တယ္ပိုီးလမ္ီးမႀက ီး၊ သဘာဝပတ္ဝန္ီးက်င္၊ ခရ ီးသြာီး၊ ဘ႑ာေရီးစသည္ဲ့က႑မ်ာီး ပူီးေပါင္ီးေ္ာင္ရြက္မႈျမွင္ဲ့တင္းႏိုင္ရန္းႏွင္ဲ့ ဖြံ႕ၿဖိိဳီးတိုီးတက္မႈရရွိေစရန္ တိုီးျမႇင္ဲ့လုပ္ေ္ာင္ျခင္ီးျဖင္ဲ့ းႏွစ္နိုင္ငံနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ပူီးေပါင္ီးေ္ာင္ရြက္မႈမ်ာီး အ္င္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ေ္ာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံ အမ်ိိဳီးသာီးဖြံဲ့ၿဖိိဳီးတိုီးတက္ေရီးးႏွင္ဲ့ျပိဳျပင္ေျပာင္ီးလ ေရီးေကာ္မတ ဒုတိယအတြင္ီးေရီးမ ီး Mr. Su Wei မွ အမွာစကာီးေျပာၾကာီးရာတြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာစ ီးပြာီးေရီးစၾကၤန္႔တည္ေ္ာက္ေရီး သည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ “One Belt One Road” ၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္ီးျဖစ္ၿပ ီး းႏွစ္နိုင္ငံအက်ိိဳီးစ ီးပြား နွင္ဲ့ကိုက္ည မႈရွိကာ ေအာင္ျမင္မႈအလာီးအလာေကာင္ီးမ်ာီးးႏွင္ဲ့ ျပည္ဲ့းႏွက္လ်က္ရွိသည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံ အေနျဖင္ဲ့ အတူတကြေ္ြီးေးႏြီးညႇိးႏွိုင္ီးျခင္ီး၊ အတူတကြတည္ေ္ာက္ျခင္ီး၊ အတူတကြမၽွေဝျခင္ီး စသည္ဲ့အေျခခံမူအာီးလိုက္နာၿပ ီး ျမန္မာနိုင္ငံးႏွင္ဲ့အတူတကြ းႏွစ္နိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိိဳီးတိုီးတက္မႈအစ အစဥ္အာီး ပူီးေပါင္ီးေ္ာင္ရြက္ကာ းႏွစ္နိုင္ငံက႑ေပါင္ီးစုံပူီးေပါင္ီးေ္ာင္ရြက္မႈအာီး ျမႇင္ဲ့တင္မည္ျဖစ္သည္။ းႏွစ္နိုင္ငံအေနျဖင္ဲ့ ဖြံ႕ၿဖိိဳီးတိုီးတက္မႈအေတြီးအေခၚမ်ာီးးႏွင္ဲ့ အေတြ႕အၾကိဳံမ်ာီးအာီး အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ကာ းႏွစ္နိုင္ငံစ ီးပြာီးေရီးလုပ္ငန္ီးမ်ာီးအာီး အာီးတက္သေရာ ပူီးေပါင္ီးပါဝင္ေစရန္ တိုက္တြန္ီး ရမည္ျဖစ္သည္။ အေရီးႀက ီးသည္ဲ့စ မံကိန္ီးမ်ာီး ေစာလ်င္စြာၿပ ီးစ ီးနိုင္ရန္ တြန္ီးအာီးေပီးေ္ာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္သည္။ စ ီးပြာီးေရီးစၾကၤန္႔တည္ေ္ာက္ျခင္ီးအာီး ျပည္သူအမ်ာီးေထာက္ခံမႈရရွိရန္အတြက္ လက္ေတြ႕က်သည္ဲ့ေအာင္ျမင္မႈမ်ာီး ပိုမိုရရွိေစရန္ အျမန္္ုံီးေ္ာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ စ မံကိန္ီးးႏွင္ဲ့ဘ႑ေရီးဝန္ႀက ီးဌာန အျမ တမ္ီးအတြင္ီးဝန္ ဦီးထြန္ီးထြန္ီးနိုင္မွ အမွာစကာီး

ေျပာၾကာီးရာတြင္ တ႐ုတ္၊ ျမန္မားႏွစ္နိုင္ငံသည္ ည မၽွမႈ၊ ပြင္ဲ့လင္ီးမႈ၊ ေရရွည္တည္တံဲ့မႈ စသည္တို႔ အေပၚအေျခခံသည္ဲ့ ပူီးေပါင္ီးေ္ာင္ရြက္မႈအေတြီးအေခၚအာီး လက္ကိုင္ျပိဳကာ းႏွစ္နိုင္ငံစ ီးပြာီးေရီး အစ အစဥ္မ းးႏွင္ဲ့ ေစ်ီးကြက္စည္ီးမ်ဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးမ်ာီးအာီး ေလီးစာီးလိုက္နာၿပ ီး ပစၥိဳပၸန္းႏွင္ဲ့ အနာဂတ္ ကာလ စ ီးပြာီးေရီးလိုအပ္ခ်က္းႏွင္ဲ့ ျဖစ္ထြန္ီးးႏိုင္မႈတို႔အာီး အေလီးအနက္ထာီးစဥ္ီးစာီးကာ းႏွစ္ဦီးးႏွွစ္ဖက္ညွိးႏႈိင္ီးေ္ာင္ရြက္ျခင္ီး၊ ဘက္ေပါင္ီးစုံအက ျဖတ္ျခင္ီးးႏွင္ဲ့ ျပည္သူမ်ာီး၏ သေဘာထာီး အာီး အျပည္ဲ့အဝေလီးစာီးလိုက္နာၿပ ီး ျပည္သူမ်ာီး၏ အႀကံျပိဳခ်က္မ်ာီးအာီး လက္ခံေ္ာင္ရြက္ ျခင္ီးျဖင္ဲ့ တ႐ုတ္-ျမန္မာစ ီးပြာီးေရီးစၾကၤန္႔တည္ေ္ာက္မႈအာီး းႏွစ္နိုင္ငံပူီးေပါင္ီးေ္ာင္ရြက္မႈ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ေ္ာင္ရြက္ကာ းႏွစ္နိုင္ငံျပည္သူမ်ာီးအတြက္ အက်ိိဳီးမ်ာီးစြာ ျဖစ္ထြန္ီး ေစမည္ျဖစ္သည္။

မးႏၲေလီးတိုင္ီးစ မံကိန္ီးးႏွင္ဲ့ဘ႑ာေရီးဝန္ႀက ီးဌာနဝန္ႀက ီး ဦီးျမတ္သူ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိိဳီးေရီး၊ ေမြီးျမ်ဴေရီး၊ သစ္ေတားႏွင္ဲ့သယံဇာတဝန္ႀက ီးဌာနဝန္ႀက ီး ဦီးေက်ာ္လြင္၊ နိုင္ငံေတာ္စ ီးပြာီးေရီးညႇိးႏွိုင္ီး မႈေကာ္မတ အဖြ ႕ဝင္ ဦီးမ်ိိဳီးျမင္ဲ့၊ လႊတ္ေတာ္ဘဏ္းႏွင္ဲ့ေငြေၾကီးကိစၥ္ိုင္ရာေကာ္မတ ဥကၠ႒ ေဒၚခင္စန္ီးလိႈင္ ၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ္ိုင္ရာ ကူမင္ီးေကာင္စစ္ဝန္႐ုံီးေကာင္စစ္ဝန္ ဦီးစိုီးပိုင္ းႏွင္ဲ့ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္အစိုီးရအဖြ ႕မွ Mr. Zong Guo Ying၊ Mr. Zhang Guo Hua၊ Mr. Yang Jie တို႔သည္ အ္ိုပါဖိုရမ္အစည္ီးအေဝီးအာီး တက္ေရာက္ခ ဲ့သည္။

ဖိုရမ္အစည္းအေ၀းက င္ီးပေနစဥ္အတြင္ီး းႏွစ္နိုင္ငံ ေဒသအ္င္ဲ့အစည္ီးအေဝီးမ်ာီးက်င္ီးပခ ဲ့ၿပ ီး ျမန္မာနိုင္ငံမွ ဖိုရမ္အစည္ီးအေဝီးတက္ေရာက္သူမ်ာီးသည္ ကူမင္ီး-တာလ ရထာီးလမ္ီးပိုင္ီး၊ ယူနန္ ဥေရာပအာရွနို႔ထုတ္လုပ္ေရီးကုမၸဏ ၊ တာလ စိုက္ပ်ိိဳီးေရီးထုတ္ကုန္ေရာင္ီးဝယ္ေရီးေစ်ီးကြက္၊ ေတာင္ပိုင္ီးလၽွပ္စစ္ဓါတ္အာီးလိုင္ီး ယူနန္နိုင္ငံတကာကုမၸဏ းႏွင္ဲ့ ယူနန္ေ္ာက္လုပ္ေရီးးႏွင္ဲ့ရင္ီးးႏွ ီး ျမႇပ္းႏွံမႈကုမၸဏ မ်ာီးအာီး ေလဲ့လာၾကည္ဲ့ရႈခ ဲ့သည္။

သတင္ီးလင္ဲ့ -တ႐ုတ္-ျမန္မာစ ီးပြာီးေရီးစၾကၤန္႔တည္ေ္ာက္မႈ

၂၀၁၈ ခုးႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ တ႐ုတ္၊ ျမန္မားႏွစ္နိုင္ငံသည္ “တ႐ုတ္-ျမန္မာစ ီးပြာီးေရီးစၾကၤန္႔ ပူီးတြ တည္ေ္ာက္ျခင္ီး္ိုင္ရာနာီးလည္မႈစာခၽြန္လႊာ” အာီးလက္မွတ္ေရီးထိုီးခ ဲ့သည္။တ႐ုတ္-ျမန္မာ စ ီးပြာီးေရီးစၾကၤန္႔သည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္မွ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္အာီးျဖတ္ေက်ာ္ကာ

ျမန္မာနိုင္ငံ မးႏၲေလီးၿမိိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ လမ္ီးေၾကာင္ီးးႏွစ္ခုခြ ကာ တစ္ေၾကာင္ီး မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖ်ဴအထူီးစ ီးပြာီးေရီးဇုန္းႏွင္ဲ့ တစ္ေၾကာင္ီးမွာ ရန္ကုန္ၿမိိဳ႕တို႔းႏွင္ဲ့ ခ်ိတ္္က္ ္က္သြယ္မည္ျဖစ္သည္။ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာစ ီးပြာီးေရီးစၾကၤန္႔တည္ေ္ာက္မႈ တြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံဖက္ျခမ္ီး အဓိကက်ေသာျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာ နိုင္ငံအာီး ခ်စ္ၾကည္ရင္ီးးႏွ ီးသည္ဲ့ ပူီးေပါင္ီးေ္ာင္ရြက္မႈ္ိုင္ရာ အဓိကမိတ္ဖက္အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပ ီး ျမန္မာနိုင္ငံးႏွင္ဲ့အတူတကြ “One Belt One Road” တည္ေ္ာက္ျခင္ီးးႏွင္ဲ့ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွသို႔ထိုီးေဖာက္ရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအာီး အခ်က္အခ်ာက်ေသာေနရာေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ထာီးရွိသည္ဲ့အေလ်ာက္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံးႏွင္ဲ့ က႑ေပါင္ီးစုံ ပူီးေပါင္ီး ေ္ာင္ရြက္မႈအာီး ပိုမိုနက္ရွိုင္ီးေစရန္ ေ္ာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပ ီး စ ီးပြာီးေရီးစၾကၤန္႔းႏွင္ဲ့သက္္ိုင္သည္ဲ့ အေရီးႀက ီးစ မံကိန္ီးတည္ေ္ာက္မႈမ်ာီးအာီး တြန္ီးအာီးေပီးေ္ာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ းႏွစ္နိုင္ငံအေနျဖင္ဲ့ တ႐ုတ္-ျမန္မာစ ီးပြာီးေရီးစၾကၤန္႔ ေဘာင္သေဘာတူည မႈ ေအာက္တြင္ အတူတကြေ္ာင္ရြက္ေနသည္ဲ့ ရန္ကုန္ၿမိိဳ႕သစ္စ မံကိန္ီး၊ ေက်ာက္ျဖ်ဴအထူီးစ ီးပြာီးေရီး ဇုန္စ မံကိန္ီး၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာရထာီးလမ္ီးစ မံကိန္ီး စသည္ဲ့အေရီးပါသည္ဲ့စ မံကိန္ီးမ်ာီးသည္ အပိုင္ီး လိုက္လုပ္ငန္ီးတိုီးတက္မႈမ်ာီး ရရွိလ်က္ရွိသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မားႏွစ္နိုင္ငံ အေျခခံအေ္ာက္အအံု အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္ီး တည္ေ္ာက္မႈ လုပ္ငန္ီးသည္ သိသာထင္ီးရွာီးသည္ဲ့ေအာင္ျမင္မႈမ်ာီးရရွိ

ရထာီးလမ္ီးအေနျဖင္ဲ့ တ႐ုတ္-ျမန္မာရထာီးလမ္ီး ကူမင္ီး-တာလ လမ္ီးပိုင္ီး ေ္ာက္လုပ္ေရီးလုပ္ငန္ီး မွာ ၿပ ီးစ ီးၿပ ျဖစ္၍ စတင္အသုံီးျပိဳေနၿပ ျဖစ္သည္။ က်န္ရွိသည္ဲ့ တာလ -ေရႊလ လမ္ီးပိုင္ီးအာီး အရွိန္ျမႇင္ဲ့ ေ္ာင္ရြက္ကာ ၂၀၂၂ ခုးႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္ဖက္ျခင္ီး ရထာီးလမ္ီးပိုင္ီးမွာ ေ္ာက္လုပ္ျပ ီးစ ီးမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံးႏွင္ဲ့ခ်ိတ္္က္မည္ဲ့ ဒုတိယ္ေျမာက္ရထာီးလမ္ီးျဖစ္သည္ဲ့ လင္ခ်န္ီး-မုန္႔တင္ဲ့ ခ်င္ီးေရႊေဟာ္ရထာီးလမ္ီးးႏွင္ဲ့ တတိယေျမာက္ရထာီးလမ္ီးျဖစ္သည္ဲ့ မန္စ -ထိန္ခ်ိဳံီးဟိုေခ်ာင္ရထာီး လမ္ီးေ္ာက္လုပ္မႈလုပ္ငန္ီးမ်ာီး စတင္ေ္ာင္ရြက္နိုင္ရန္ ျပင္္င္ေ္ာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ကာီးလမ္ီးမအေနျဖင္ဲ့ ကူမင္ီး-ေရႊလ အျမန္လမ္ီးမမွာ ေ္ာက္လုပ္ၿပ ီးစ ီးၿပ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံးႏွင္ဲ့ ခ်ိတ္္က္မည္ဲ့ဒုတိယေျမာက္အျမန္လမ္ီးမျဖစ္သည္ဲ့ ယြ ရွ ီး-လင္ခ်န္ီးခ်င္ီးေရႊေဟာ္အျမန္လမ္ီးမးႏွင္ဲ့ တတိယေျမာက္အျမန္လမ္ီးမျဖစ္သည္ဲ့ ထိန္ခ်ိဳံီး-ဟိုေခ်ာင္ဂိတ္အျမန္လမ္ီးမမွာ ၂၀၂၀ ခုးႏွစ္တြင္ ေ္ာက္လုပ္ၿပ ီးစ ီး၍ အသုံီးျပိဳနိင္မည္ျဖစ္သည္။

ေလေၾကာင္ီးသယ္ယူပို႔ေ္ာင္ေရီးအေနျဖင္ဲ့ ကူမင္ီးခ်န္ေရႊနိုင္ငံတကာေလ္ိပ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ ရန္ကုန္ ၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မေးႏၲေလီးၿမိိဳ႕မ်ာီးသို႔ ေလေၾကာင္ီးခရ ီးစဥ္မ်ာီး ေျပီး္ြ ပ်ံသန္ီးလ်က္ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ မန္စ ေလ္ိပ္မွ မးႏၲေလီးသို႔ေျပီး္ြ ပ်ံသန္ီးသည္ဲ့ေလေၾကာင္ီးလိုင္ီးမွ ဖြင္ဲ့လွစ္ၿပ ီးျဖစ္သည္။

စြမ္ီးအင္က႑အေနျဖင္ဲ့ တ႐ုတ္ု-ျမန္မာေရနံစိမ္ီးပိုက္လိုင္ီးတည္ေ္ာက္မႈလုပ္ငန္း ၿပ ီးစ ီး၍ အသုံီးျပိဳ ေနၿပ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာလၽွပ္စစ္ဓါတ္အာီးလိုင္ီးခ်ိတ္္က္မႈအေနျဖင္ဲ့ ၂၂၀ KVA အထက္ ခ်ိတ္္က္ထာီးသည္ဲ့ဓါတ္အာီးလိုင္ီးမွာ ၃ လိုင္ီးရွိၿပ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ယူနန္ျပည္နယ္၏အႀက ီး္ုံီးကုန္သြယ္ဖက္အျဖစ္ းႏွစ္ေပါင္ီးမ်ာီးစြာရပ္တည္လ က္္

ယူနန္ျပည္နယ္းႏွင္ဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံအၾကာီး စ ီးပြာီးေရီးးႏွင္ဲ့ ကုန္သြယ္ေရီးပူီးေပါင္ီးေ္ာင္ရြက္မႈမွာ လ်င္ျမန္စြာ တိုီးတက္လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၈ ခုးႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္းႏွင္ဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံအၾကာီး ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆.၅၉ ဘ လ ယံရွိၿပ ီး ၂၀၁၇ ခုးႏွစ္ ကထက္ ၅.၃% တိုီးတက္ခ ဲ့သည္။ ထိုအထ မွ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ထြက္ကုန္တန္ဖိုီးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၀၁ ဘ လ ယံျဖစ္ၿပ ီး၊ သြင္ီးကုန္တန္ဖိုီးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃,၅၈ ဘ လ ယံျဖစ္သည္။ ယူနန္-ျမန္မာကုန္သြယ္ေရီး ပမာဏသည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ းႏွစ္နိုင္ငံကုန္သြယ္ေရီးပမာဏ၏ ၅၀% အထက္ရွိသည္။

၂၀၁၈ ခုးႏွစ္ ဒ ဇင္ဘာလအထိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရင္ီးးႏွ ီးျမႇပ္းႏွံသည္ဲ့ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ကုမၸဏ စုစုေပါင္ီး မွာ ၁၂၈ ခုရွိၿပ ီး ရင္ီးးႏွ ီးျမႇပ္းႏွံမႈ သေဘာတူစာခ်ိဳပ္တန္ဖိုီးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀.၃ ဘ လ ယံ ျဖစ္ကာ အ္ိုပါကာလအထိ လက္ေတြ႕ရင္ီးးႏွ ျမႇပ္းႏွံခ ဲ့သည္ဲ့ စုစုေပါင္ီးပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၉၈ ဘ လ ယံျဖစ္သည္။ အဓိကအာီးျဖင္ဲ့ ေရအာီးလၽွပ္စစ္တည္ေ္ာက္မႈ၊ စိုက္ပ်ိိဳီးေရီးပူီးေပါင္ီး ေ္ာင္ရြက္မႈ၊ စ ီးပြာီးေရီးဝန္ေ္ာင္မႈ စသည္ဲ့နယ္ပယ္က႑မ်ာီးမွျဖစ္သည္။

းႏွစ္ဖက္ခ်ိဳပ္္ိုထာီးသည္ဲ့ ကန္ထရိုက္ပရာဂ်က္စာခ်ိဳပ္မွာ ၆၃၅ ခုျဖစ္ၿပ ီး စာခ်ိဳပ္တန္ဖိုီးစုစုေပါင္ီးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၂၃ ဘ လ ယံျဖစ္သည္။ (ယူနန္႐ုပ္သံလိုင္ီးသတင္ီး ခုးႏွစ္ေရာင္တိမ္တိုက္)