ရွန္ဂရီလာ၏ ေရႊေဆာင္းဦးအလွတရားက ခရီးသည္မ်ားအားဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိ

ေရႊေဆာင္းဦးရာသီတြင္ ရွန္ဂရီလာ၏ ဆန္းတင့္ေ၀ဆာလွေသာ သဘာ၀အလွတရား၊ တမူထူးျခားေသာ တိုင္းရင္းသားဓေလ့ထံုးစံစသည္တို႔သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသည္မ်ားအား ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ဖူတာခ်ဳိႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ဥယ်ာဥ္ ရွဴတူကန္အလွတရား။

ယခုႏွစ္ပိုင္း ေဒသတြင္ တမူထူးျခားေသာ၊ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ရႈခင္းသာေဒသ၊ ထိပ္တန္းခရီးစဥ္ႏွင့္ ေက်းလက္ခရီးသြားလာေရးစံျပေနရာ မ်ားစြာကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ၿပီး “ရွန္ဂရီလာ”ခရီးသြားလာေရးဆြဲေဆာင္အားကို ျမႇင့္တင္ေစႏိုင္ခဲ့သည္။

သတင္းေထာက္–Li Qiuming