ေတာင္ပတ္လည္ၾကားက ယူနန္ရႊင္ထ်န႔္ရိွ ေက်းရြာေလးသည္ ယခုအခါ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္ ႐ုပ္သဏၭာန္သစ္ ျဖစ္လာ

တာ့သီးရြာသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ရႊင္ထ်န႔္ေဟြ၊ ယီတုိင္းရင္းသားကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရခ႐ုိင္တြင္ တည္ရွိ ေသာ ေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္ၿပီး ပတ္ပတ္လည္ ေတာင္ႀကီးမ်ား ဝန္းရံလ်က္ရိွသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ယခင္ေနအိမ္သည္ ေျမအုတ္ခဲျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး လမ္းေၾကာင္းအေျခအေနလည္း အလြန္ဆုိးဝါးပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အစုိးရဌာနအဆင့္ဆင့္၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေၾကာင့္ တာ့သီးရြာ သည္ ကတၱရာလမ္းေဖာက္လုပ္ထားၿပီးျဖစ္ကာ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္လည္း ေနအိမ္သစ္သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ရြာသူရြာသား မ်ား၏ ေနထုိင္မႈဘဝသည္လည္း တျဖည္းျဖည္း ခ်မ္းသာလာၾကပါသည္။

သတင္းအရင္းအျမစ္၊ ဆင္ဟြာသတင္းဌာန။
ဘာသာျပန္၊ Yunnan Gateway.