တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ေနာက္ဆံုးက်န္ရစ္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ကမၻာဦးေက်းရြာစု ၀မ္တင္

၀မ္တင္ေက်းရြာစုသည္ ယူနန္ျပည္နယ္လင္ခ်န္းၿမိဳ႕ ခ်န္းယြမ္ ၀တိုင္းရင္းသားကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရခ႐ိုင္တြင္ တည္ရွိသည္။ ယေန႔အထိ ျပည့္စံုေသာ ႐ိုးရာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး၏ ေရွး႐ိုးရာဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားလ်က္ ရွိပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း(၄၀၀၀)ေက်ာ္ ေနထိုင္လ်က္ရိွေသာ ၀လူမ်ဳိးတို႔သည္ ႐ိုးရာလူေနအိမ္အေဆာက္အအံုႏွင့္ တမူထူးျခားေသာ ၀လူမ်ဳိးတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို ဆက္ခံလ်က္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ “တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ေနာက္ဆံုးက်န္ရစ္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ကမၻာဦးေက်းရြာစု”ဟု ဂုဏ္အမည္ ခ်ီးျမႇင့္ေပးထားသည္။

ယခုႏွစ္ပုိိင္း ခ်န္းယြမ္ ၀တိုင္းရင္းသားကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရခ႐ိုင္သည္ သဘာ၀ဇီ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ တိုင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈ၊ နယ္စပ္ေဒသ စသည့္ သဘာ၀ကေပးစြမ္းေသာ အားသာခ်က္(၃)ခုကို စုပ္ကိုင္ၿပီး ၀လူမ်ဳိးတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈကို ဗဟိုျပဳသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ ၀မ္တင္ေက်းရြာ၏ လက္ရွိအေျခအေနကို အမွီျပဳကာ“ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈပေပ်ာက္ေရး”ေပၚလစီကို က်င့္သံုးေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ေနရာ ဖန္တီးရန္၊ လုပ္ငန္းထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ၀င္ေငြတိုးမ်ားေစရန္ အားေပးေထာက္ခံမႈျပဳသည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ၀မ္တင္ေက်းရြာသည္ ခရီးသည္ဦးေရ(၂.၂၅၅)သိန္းကို ႀကိဳဆိုဧည့္ခံႏိုင္ခဲ့ၿပီး ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမွ ရရွိေသာ ၀င္ေငြမွာ တ႐ုတ္ယြမ္ (၉၀.၂၁၉)သိန္း ရွိသည္။ တစ္ဦးခ်င္း ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြမွာ တ႐ုတ္ယြမ္ (၃၀၀၀)ခန္႔ရွိပါသည္။ ယခုအခါ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမွ ရရွိေသာ၀င္ေငြသည္ ၀မ္တင္ရြာသူရြာသားတို႔၏ အဓိက၀င္ေငြ ျဖစ္လာပါသည္။ (သတင္းေထာက္–Li Faxing)