ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယေျမာက္13-valent pneumococcal polysaccharide conjugate ကာကြယ္ေဆးကို သုေတသနျပဳလုပ္ၿပ

ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္တြင္ ကိုယ္တိုင္ပညာမူပိုင္ခြင့္ရရွိေသာ13-valent pneumococcal polysaccharide conjugate ကာကြယ္ေဆးသည္ (၃)ႀကိမ္ေျမာက္စမ္းသပ္မႈခြဲျခားစိတ္ျဖာျခင္းအစီရင္ခံစာကို ရယူခဲ့ပါသည္ဟု ၀စိမ္းဇီ၀ေဗဒက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ဤကာကြယ္ေဆးသည္ ကမၻာေပၚတြင္ဒုတိယေျမာက္ (၃)ႀကိမ္ေျမာက္စမ္းသပ္ျပီးေအာင္ျမင္စြာရရွိေသာ 13-valent pneumococcal polysaccharide conjugate ကာကြယ္ေဆး ျဖစ္ပါသည္။ ၀စိမ္းဇီ၀ေဗဒသုေတသနျပဳ လုပ္ထားေသာ 23-valent pneumococcal polysaccharide ကာကြယ္ေဆးကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ကတည္းက  ေပၚလာခဲ့ျပီးေနာက္ ကမၻာေေပၚတြင္ ဒုတိယေျမာက္ တာရွည္ခံေဆးမပါသည့္ 23-valent pneumococcal polysaccharide ကာကြယ္ေဆးကို ျဖစ္ပါသည္။ ယခု 13-valent pneumococcal polysaccharide conjugate ကာကြယ္ေဆးသည္ (၃)ႀကိမ္ေျမာက္clinicaltrial၏  ေက်ပြန္စြာေအာင္ ျမင္မႈရရွိသည့္အတြက္ အနာဂတ္ကာလတြင္ ၀စိမ္းဇီ၀ေဗဒသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ပထမဦးဆံုး 13-valent pneumococcal polysaccharide conjugate ကာကြယ္ေဆးရွိျခင္းသာပက 23-valent pneumococcal polysaccharide ကာကြယ္ေဆးမ်ားကိုပါရွိေသာ Listing ကုမၸဏီကို ျဖစ္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ဤအခိ်န္တြင္ ကမၻာေပၚတြင္ Pneumococcus ကာကြယ္ေဆးေစ်းကြက္၏ အားျပိဳင္မႈသည္ ေျပာင္းလည္းသြားမည္။