ခြန္မင္းၿမိဳ႕တြင္ ဆီးႏွင္းၿမိဳ႕ကို တည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ、

တရုတ္ယူနန္ ZHONG JIA ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားျခင္း ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး ကုမၸဏီ ႏွင့္ ကာနာဒါ CIMCO ကုမၸဏီသည္ ခြန္မင္းၿမိဳ႕တြင္ ဆီးႏွင့္ၿမိဳ႕ကို ပူးတြဲတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ အခုရက္ပိုင္းမ်ားတြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။

စာခ်ဳပ္အရ ယူနန္ ZHONG JIA ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားျခင္း ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး ကုမၸဏီ သည္ အတူရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း၊ အတူတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အတူစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ မွ်ေဝျခင္းကို အေျခခံၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္း စံခ်ိန္စံညြန္းျမင့္မားေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားကို စုစည္းၿပီး ကာနာဒါ ယဥ္ေက်းမႈခရီးသြားလာေရး အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ ခြန္မင္းၿမိဳ႕တြင္ တရုတ္-ကာနာဒါ ႏိုင္ငံတကာၿမိဳ႕ကို တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းစာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ဆိုမီ ယူနန္ ZHONG JIA ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားျခင္း ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး ကုမၸဏီသည္ ကာနာဒါ Cirque Du Soleil ႏွင့္အတူ ခြန္မင္းၿမိဳ႕တြင္ TAI YANG ဆပ္ကပ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ပံုမွန္လည္ပတ္ေနတာ ျဖစ္ပါသည္။