ယူနန္ျပည္နယ္က်န္းမားေရးႏွင္႔သားသမီးဦးေရကန္႔သတ္ေရးေကာ္မတီသည္ ျပည္ပ၀ယ္သူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ ေဆးကုသံုး အရည္အ ေသြးျမင္႔ အခ်က္အလက္အရာ၀တၳဳမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ၀ယ္ယူ

ေအာက္တိုဘာ ၂၉ရက္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္က်န္းမားေရးႏွင္႔သားသမီးဦးေရကန္႔သတ္ေရးေကာ္

မတီ၊ေတာင္အာရွအေရွ႔ေတာင္အာရွအဆင္႔ျမင္႔၀ယ္သူအဖြဲ႔မွ ေဆးကုသံုး စက္ယႏၱရားမ်ားေပၚလစီနား

လည္ေအာင္ ရွင္းလင္းပြဲႏွင္႔တင္ဒါတင္ေခၚရွင္းလင္းပြဲသည္ ကူမင္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပသေရးစင္တာ၌

က်င္းပခဲ႔သည္။၄င္းရွင္းလင္းပြဲတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္က်န္းမာေရးႏွင္႔ သားသမီးဦးေရကန္႔သတ္ေရးေကာ္မ

တီေအာက္ခံ ေဆး၀ါးေပၚလစီႏွင္႔ေဆး၀ါးအေျခခံစနစ္ဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ မစၥတာဟြန္

လင္း(Huang Lin)သည္ ယူနန္ျပည္နယ္အရည္အေသြးျမင္႔ ေဆးကုသံုးအခ်က္အလက္မ်ား ၀ယ္ယူေပၚ

လစီကို နားလည္ေအာင္ ရွင္းလင္းခဲ႔ၿပီး ေတာင္အာရွ၊အေရွ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုမၸဏီမ်ားကို ဖိတ္

ေခၚၿပီး ယူနန္၏ွစုစည္း၀ယ္ယူျခင္းထဲသို႔ ပါ၀င္လာေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚပါသည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္ကတည္းက ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ပိုမိုအတိအလင္း၊ပိုမိုအလင္းေပါက္ေသာေနေရာင္

ျခည္၀ယ္ယူပံုစံကို ေျပာင္းလဲလာၿပီး ေဆးကုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျပည္နယ္မွ ေဆး၀ါးစုစည္း၀ယ္ယူျပင္ညီ

စင္ေပၚတြင္ ၀ယ္ယူပရိုဂရမ္ကို ျပဳလုပ္ျပီးစီးႏိုင္ပါသည္။ေနာက္ၿပီး အခ်ိဳ႔အနည္းငယ္အရည္ေသြးျမင္႔

အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ဒါေခၚျဖင္႔ ၀ယ္ယူျခင္းကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေတာ႔မည္။တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္

ေနေရာင္ျခည္၀ယ္ယူပံုစံတြင္ မူတည္ၿပီး အခ်ိဳ႔ဌာနခြဲႏွင္႔အဖြဲ႔မ်ား–(အရိုးကုဌာနခြဲ၊မ်က္စိကုဌာနခြဲ) လို

အပ္ေသာအရည္အေသြးျမင္႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ဒါေခၚျဖင္႔ ၀ယ္ယူျခင္းနည္းလမ္းကို ျပဳလုပ္

ေဆာင္ရြက္ေတာ႔မည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတင္ဒါေခၚျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အထက္ပါျပင္ညီစင္ေပၚတြင္ ၀ယ္ယူမည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ဘက္ရွိ အခ်ိဳ႔ျပည္နယ္ႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို

လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေဆးကုသံုး အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ပူးတြဲ၀ယ္ယူေသာနည္လမ္းပံုစံကိုလည္း

ျပဳလုပ္တတ္ႏိုင္ပါသည္။