ေတာင္တန္းေဒသရွိ ကမၻာအရွည္ဆံုး Suspension bridge ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ စတင္ တည္ေဆာက္

ယခုရက္ပုိင္းမ်ားတြင္ က်င္အန္က်င္ဆာျမစ္ တံတားႀကီးသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ လိက်န္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္တည္ေဆာက္သည္။ ယင္းသည္ ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕မွ ခ်န္တူးၿမိဳ႕သုိ႔ အျမန္လမ္းမႀကီး၏ အေရးပါ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္၍ ၎၏ ပင္မတံတားကုိယ္ထည္သည္ ၁၃၈၆မီတာရွိေသာ တစ္ခုတည္း Plate truss ႏွင့္ Steel truss ၊ Stiff beam တုိ႔ျဖင့္ Suspension ပံုစံဒီဇုိင္းမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ လက္ရွိတြင္  တစ္ကမၻာလံုးတြင္ အရွည္ဆံုးေတာင္တန္းေဒသရွိ Suspension တံတားႀကီးျဖစ္သည္။ ဤ စီမံကိန္းကုိ ၿပီးစီးတည္ေဆာက္ရန္ ၃၉လ ၾကာျမင့္မည္။  ဤတံတားၿပီးစီးတည္ေဆာက္ထားပါက  တံတားႀကီးမွတဆင့္ ေတာင္ဖက္သုိ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသသုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္သြားႏုိင္ၿပီး ေျမာက္ဖက္သုိ႔ တိဗက္ေဒသထိ ေရာက္ႏုိင္ကာ အေရွ႕ဖက္ဆုိရင္ စိခြၽမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်ံဳခ်င့္ၿမိဳ႕ကုိ ေရာက္ႏုိင္သည္။ အေနာက္ဖက္သုိ႔ ဆုိရင္ ေတာင္အာရွသုိ႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ေသာ လမ္းမႀကီးျဖစ္လာပါမည္။

发表评论