စီဆြမ္းဗန္နာ့ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား ရုပ္ရွင္မ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျပသ

ယခုရက္မ်ားတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ စီဆြမ္းဗန္နာ့ ျပည္နယ္ခြဲသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ Chiang Mai တကၠသိုလ္ ၊ Chiang Mai Xinzhi တရုတ္စာအုပ္တိုက္သို႔ ဒီဂ်စ္တာ ရုပ္ရွင္ျပစက္မ်ားႏွင့္ တရုတ္ရွပ္ရွင္ကား ၄၀ ကား ကို လႉတန္းခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအနက္တြင္ ရွမ္းစကားႏွင့္ ဟာနီစကားသို႔ ဘာသာျပန္၍ ရိုက္ကူးထားေသာ ရုပ္ရင္ကား၂၀ ကားစီ ပါ၀င္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ ျပသသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လာအိုႏွင့္ျမန္မာအျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အေရွေတာင္အာရွတြင္

တတိယေျမာက္ စီဆြမ္းဗန္နာ့ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား ရုပ္ရွင္မ်ားကို ျပသေသာႏိုင္ငံ တစ္ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။

发表评论

电子邮件地址不会被公开。