တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟုိေပျပည္နယ္၊ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ား၏ မဂၤလာေဆာင္အခမ္းအနား စုေပါင္းက်င္းပ

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေက်ာင္းဆရာပြဲေတာ္ကုိ စက္တင္ဘာလ(၁၀)ရက္တြင္ ေထာပနာျပဳက်င္းပေလ့ရွိသည္။ (၉)ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟုိေပျပည္နယ္ ရွီက်ားကြၽမ္းၿမိဳ႕၏ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ ဆရာဆရာမမ်ား၏ မဂၤလာေဆာင္အခမ္းအနားကို စုေပါင္းကာ တစုတေဝးတည္းက်င္းပခဲ့ပါသည္။ ပံုတြင္ သတုိ႔သားသည္ အနီေရာင္ပုိးထည္ျဖင့္ သတုိ႔သမီးကုိ ၾကိဳေနသည္။

ထုိေန႔တြင္ ရွီက်ားကြၽမ္းၿမိဳ႕အမွတ္(၂) ပညာေရးကုမၸဏီအုပ္စုသည္ ေက်ာင္းမွ ဆရာဆရာမမ်ားအတြက္ မဂၤလာေဆာင္အခမ္းအနား က်င္းပေပးခဲ့သည္။ သတုိ႔သားသတုိ႔သမီးမ်ားသည္ တ႐ုတ္႐ိုးရာမဂၤလာ ေဆာင္က်င္းပရာတြင္ ဝတ္ေလ့ရွိေသာဝတ္စံုမ်ားကုိ ဝတ္ဆင္ၿပီး စုေဝးမဂၤလာေဆာင္က်င္းပျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္း၏ (၃၄)ခုေျမာက္ ေက်ာင္းဆရာပြဲေတာ္ကုိ ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကသည္။