မခွဲနိုင်စရာလိကျန်းမေ့မရနိုင်သည့်နာဂနှစ်ကူးအငွေ့အသက်
2023-01-16 source:Mingala news


.

မခွဲနိုင်စရာလိကျန်းတွင်နာဂနှစ်ကူးအငွေ့အသက်သည်မေ့မရနိုင်အောင်ပင်ဖြစ်သည်။