တရုတ်သည် လာအိုသို့ ကိုဗစ်-၁၉ကပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းပေးအပ်သည်
2021-11-24 source:Mingala news


နိုဝင်ဘာ ၂၃ရက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် လာအိုနိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသ ဖွန်ဆလီပြည်နယ်၊ ဝမ်းဆေးပြည်နယ်၊ နန္တပြည်နယ်သို့ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး ပစ္စည်း လှူဒါန်းပေးအပ်ပြီး ၎င်းတိုက်ဖျက်ရေး ပစ္စည်းများအား မိုဟန် နာ်စပ်ကိတ်မှတစ်ဆင့် လာအိုနိုင်ငံသို့ ပို့ဆောင်ရောက်မည်။ လာအိုနိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ ထိမ်းသိန်း ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ကူညီထောက်ပံ့မည်။