ယူနန်ချန်းနင်ခရိုင်တွင် တိုင်းလူမျိုး ဘရိုကိတ်(brocade) ရက်ခြင်းအားဖြင့် ချမ်းသာသောဘ၀ ရရှိသည်
2021-11-16 source:Mingala news
ယူနန်ချန်းနင်ခရိုင်တွင် တိုင်းလူမျိုး ဘရိုကိတ်(brocade) ရက်ခြင်းအားဖြင့် ချမ်းသာသောဘ၀ ရရှိသည်