ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ား ကတိျပဳ ခဲ့သည့္ အကူအညီ မ်ား လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း က တိုက္တြန္းသင့္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ေျပာၾကား

ကုလသမဂၢ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ

Read more