ျမန္မာဖရဲသီးျဖင့္လက္ဆင့္ကမ္းေဖာ္ျပသည့္ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရး –သြင္းကုန္တိုးခ်ဲ႕ေနသည့္ ယူနန္ေစ်းကြက္

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဖရဲသီး၊

Read more