ယူနန္ျပည္နယ္၏ ပထမဦးဆံုး မီးရထားလမ္းျဖစ္ေသာ ယူနန္-ဗီယက္နမ္မီးရထားလမ္း

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္က ေတာေတာင္လွ်ိဳေျမာင္နက္ေသာ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ကားလမ္းတစ္ေၾကာင္းပင္ မရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မီးရထားလမ္းေၾကာင္း ယူနန္-ဗီယက္နမ္ ရထားလမ္း ရွိပါသည္။

မီတာမီးရထားလမ္းသည္ ရထားလမ္းအၾကားတြင္ ၁ မီတာတိတိ ရိွသည္ကို ရည္ညြန္းသည္။ ယူနန္-ဗီယက္နမ္ မီးရထားလမ္းသည္ စုစုေပါင္း ၈၅၅ ကီလိုမီတာရွိရာ ဗီယက္နမ္တြင္ ၃၈၉ ကီလိုမီတာရွိၿပီး ယူနန္တြင္ ၄၆၆ ကီလိုမီတာ ရွိသည္။ အဆုိပါမီးရထားလမ္းသည္ ၁၉၀၃ ခုႏွစ္ ေအာ္တိုဘာလ မွစ၍ တည္ေဆာက္ၿပီး ၁၉၁၀ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ စတင္ေျပးဆြဲခဲ့ပါသည္။ ယခုခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ တတိယမီးရထားလမ္းျဖစ္သည့္ ယူနန္-ဗီယက္နမ္မီးရထားလမ္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ကို တစ္ညအတြင္းတြင္ အပိတ္ဆို႔ဆံုးနယ္စပ္ေဒသမွ ခံစစ္စခန္းေရွ႕တန္းသို႔ ေရာက္ရွိေစ၍ အခ်ိန္အခါမေရြး ကမာၻႏွင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာ တံခါးဖြင့္ေဒသ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

ယူနန္-ဗီယက္နမ္ မီးရထားလမ္းသည္ ကူမင္းမွထြက္ခြာ၍ တ႐ုတ္-ဗီယက္နမ္ နယ္စပ္ေဒသရွိ ဟယ္ခုိခ႐ိုင္သို႔ ေရာက္ရွိသည္။ ယူနန္-ဗီယက္နမ္မီးရထားလမ္းေၾကာင္းတြင္ ထူးျခားခ်က္ ၾကြယ္၀မ်ားျပားေသာ ကူမင္း၊ က်န္႔ေရႊ၊ မိန္ခ်ိ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ၿပီးေနာက္ အဆိုပါၿမိဳ႕မ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ အခြင့္အေရးကို ခံစားရရွိလာသည္။

ယူနန္-ဗီယက္နမ္ မီးရထားလမ္းေၾကာင္းတြင္ ျမင့္မားသြယ္တန္းေနေသာ ေတာင္ႀကီးမ်ား၊ မ်ားျပားေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ က်ယ္၀န္းေျဖာင့္ျဖဴးေသာ ျမက္ခင္းျပင္ စသည္တို႔ ရွိပါသည္။ ျဖတ္သြားသည့္ေဒသ၏ ရာသီဥတုလည္း သာယာၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းသည္။ ႐ႈခင္းလွပသည္။ ခရီးလွည့္လည္ အပန္းေျဖရန္ ေကာင္းေသာေနရာလည္း ျဖစ္ပါသည္။