က်င္တံုး ၀ူလ်န္႔ေတာင္၊ ေအးေလာင္ေတာင္ အမ်ဳိးသားသဘာ၀ေဘးမဲ့ေတာ သို႔ ၀င္ေရာက္ေလ့လာ

ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔ညေနတြင္ သတင္းေထာက္သည္ ေအးေလာင္ေတာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အမ်ဳိးသားသဘာ၀ေဘးမဲ့ေတာဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ သတင္းအရ က်င္တံုး၏ သစ္ေတာဧရိယာသည္ စုစုေပါင္းဧရိယာ၏ 70.73% ၀န္းက်င္ရွိၿပီး စိမ္းလန္းစိုေျပမႈ 74.56% ၀န္းက်င္ရွိသည္။ က်င္တံုးအတြင္းရွိ ၀ူလ်န္႔ေတာင္၊ ေအးေလာင္ေတာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အမ်ဳိးသားသဘာ၀ေဘးမဲ့ေတာ ၂ ခုသည္ ယခုခ်ိန္ထိ သစ္ေတာ၏ မူလသဘာ၀အတိုင္း မပ်က္မယြင္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။

က်င္တံုးရွိ အမ်ဳိးသားသဘာ၀ေဘးမဲ့ေတာတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ တိရစာၦန္ ၆၃ မ်ိဳး ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ပထမအဆင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ တိရစာၦန္ျဖစ္ေသာ Nomascus Nasutus သည္ တစ္ကမာၻလံုးတြင္ အေကာင္ ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္မွ်သာ က်န္ရွိသည္။ ၀ူလ်န္႔ေတာင္၊ ေအးေလာင္ေတာင္ အတြင္းတြင္ အေကာင္ ၅၅၀ ၀န္းက်င္ရွိ၍ တစ္ကမာၻလံုးရိွ Nomascus Nasutus ေကာင္ေရ အမ်ားဆံုးႏွင့္ အစုစည္းဆံုးေဒသ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်င္တံုးသည္ “တ႐ုတ္ Nomascus Nasutus ဇာတိ” ဟု နာမည္သတ္မွတ္ထားကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ “တ႐ုတ္ Presbytis phayrei ဇာတိ” ဟု နာမည္ေပးခဲ့သည္။

က်င္တံုးသည္ ေလးနက္သည့္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ထံုသင္းေနသည္။ Neolithic လက္ထက္တြင္ လူသားမ်ားသည္ က်င္တံုးတြင္ ေနထိုင္၍ တျဖည္းျဖည္းတစစ တိုးမ်ားလာသည္။ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၇၃၈ ခုႏွစ္မွ ၉၀၂ ခုနွစ္အထိ ဤေနရာသည္ ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာေနရာ ျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈအမ်ားဆံုးကုန္စည္သည္ လက္ဖက္ေျခာက္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ က်င္တံုးတြင္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈပစၥည္း အခု ၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ၍ ၾကြယ္၀လွပေသာ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ထင္ရွားေစလ်က္ရိွသည္။