ယူနန္ျပည္နယ္ ကြန္႔စမ္း ဒူလြန္လူမ်ိဳး မိသားစုအားလံုး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အမွတ္တရ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္က ဒူလြန္လူမ်ိဳး မိသားစုအားလံုး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ ကြန္႔စမ္းခ႐ိုင္ ဒူလြန္လူမ်ိဳးတို႔သည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖိန္ ထံသို႔ အဆိုပါသတင္းေကာင္းကို စာေရးသားတင္ျပသည္။ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္တြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ဒူလြန္က်န္းေက်းရြာအုပ္စုရြာသူရြာသားအတြက္ စာျပန္ေပးခဲ့သည္။ ျပန္စာတြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ဒူလြန္လူမ်ိဳး မိသားစုတစ္စုလံုး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္သည့္အတြက္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ၍ ခ်မ္းသာသုခေသာ ဘ၀ေရွ႕ေရးအတြက္ အဆက္မျပတ္ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ ႀကိဳးပမ္းရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

ဒူလြန္လူမ်ိဳးသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ ဆိုရွယ္လစ္လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းသို႔ တိုက္႐ိုက္ကူးေျပာင္းလာသည့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု ျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ ကြန္႔စမ္း ဒူလြန္က်န္းေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။

ယခင္က ဤေနရာတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အလြန္ဆိုးရြား၍ ႏွစ္တစ္၀က္သည္ ေတာင္ေပၚလမ္းမ်ားမွာ ဆီးႏွင္းဖံုးလႊမ္း ပိတ္ဆို႔ေနသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ တစ္ျပည္နယ္လံုးတြင္ အဆင္းရဲဆံုးေဒသတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုလံုးရွိ ေနအိမ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ေနအိမ္အသစ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္ၾကသည္။ ထူးျခားေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး သည္လည္း အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေကာင္းမြန္လာသည္။ ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုလံုးတြင္ 4G အင္တာနက္၊ အသံလႊင့္အစီအစဥ္မ်ား လႊမ္းၿခံဳထားသည္။ ရြာ ၆ ရြာအတြက္ လမ္းခင္းထားသည္။ ရြာသားအားလံုးသည္ အာမခံစနစ္၀င္သည္။ ကေလးမ်ားသည္ ၁၄ ႏွစ္ အခမဲ့ ပညာသင္ယူျခင္းကို ခံစားၾကရသည္။ ဒူလြန္က်န္းေက်းရြာအုပ္စုဆိုင္ရာ သစ္ေတာဧရိယာသည္ စုစုေပါင္းဧရိယာ၏ 70.73% ၀န္းက်င္ရွိၿပီး မူလသဘာ၀အတိုင္း မပ်က္မယြင္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းၾကယ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ယဥ္ေက်းမႈမ်ားျဖင့္ မ်ားျပားလွေသာ ခရီးသည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

“၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက ဒူလြန္လူမ်ိဳး မိသားစုအကုန္လံုးသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္သည့္ အိမ္ရွိသည္။ အလုပ္ခြင္၊ အလုပ္တာ၀န္ရွိသည္။ ခ်မ္းသာသုခဘ၀အေျခအေန ေရာက္ေအာင္ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ေတာ့မည္။ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ခိ်ဳၿမိန္လာေနၿပီ။” ဟု ဒူလြန္က်န္းေက်းရြာအုပ္စုဆိုင္ရာ ယခင္ကုမၸဏီ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ရန္ရွင္း႐ႈပ္သည္ လိႈက္လွဲတက္ၾကြစြာ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။