ရွီက်င့္ဖ်င္၏ ယူနန္ျပည္နယ္ ကုံစန္းခရိုင္ တူလုံက်န္းေက်းရြာအုပ္စုမွ ရြာသူရြာသားမ်ားထံသို႔ ျပန္စာ

ယူနန္ ကုံစန္းခရိုင္ တူလုံက်န္းေက်းရြာအုပ္စုမွ ရြာသူရြာသားအေပါင္းသို႔

အားလုံးမဂၤလာပါ။ အသင္တို႔ရြာ၏ ေက်းရြာအုပ္စုပါတီေကာ္မတီရဲ့ စာေရးသားေပးပို႔မႈအရ အသင္တို႔ တူလုံတိုင္းရင္းသားတစ္ရပ္လုံးသည္ ယမန္ႏွစ္တြင္ ဆင္းရဲမႈမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ အသင္တို႔၏ လူေနမႈဘဝသည္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာလ်က္ရွိသည့္အေၾကာင္းအား သိရွိရပါ သည္။ အဆိုပါသတင္းအား သိရွိရသည့္အတြက္ ကၽြနိုပ္မွာ အလြန္ပင္ဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။ အသင္တို႔ အား စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ျဖင့္ ကၽြနိုပ္မွ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအားလုံး ေကာင္းမြန္သည့္လူေနမႈဘဝရရွိေရးမွာ ကၽြနိုပ္၏ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး ကၽြနိုပ္တို႔ အတူတကြ ႀကိဳးစားရမည့္ ရည္းမွန္းခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္သစ္တ႐ုတ္နိုင္ငံ တည္ေထာင္ ျပီးေနာက္တြင္ တူလုံတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ေရွးက်သည့္ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဘဝအား ႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ေခတ္သစ္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္တြင္ တူလုံတိုင္းရင္းသားသည္ ကာလၾကာရွည္ တည္ရွိခဲ့သည့္ ဆင္းရဲမႈအေျခအေနမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါရလဒ္သည္ ပါတီ၏ ခိုင္မာသည့္ ဦးေဆာင္မႈ၊ ျပည္သူမ်ား၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈႏွင့္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္မႈ၏ရလဒ္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ သာယာလွပသည့္လူေနမႈဘဝပိုင္ဆိုင္ေရးအိပ္မက္သည္ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆင္းရဲမႈမွလြတ္ေျမာက္ျခင္းသည္ ပထမေျခလွမ္းသာျဖစ္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ လူေနမႈဘဝသည္ အသင္တို႔အား ေစာင့္ေမၽွာ္လ်က္ရွိသည္။ အသင္တို႔အေနျဖင့္ ဆတက္ထမ္းပိုး ႀကိဳးစားၾကၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ ဇာတိရပ္ေျမအား အတူတကြ တည္ေဆာက္ကာ နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ တူလုံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ မနက္ျဖန္အား ႀကိဳးစား ဖန္တီးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရွီက်င့္ဖ်င္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္