ျမန္မာနိုင္ငံ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား ေထာက္ပံ့မႈစြမ္းရည္အား ကူညီျမႇင့္တင္ေပးသည့္အတြက္ တ႐ုတ္နိုင္ငံအား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွေျပာၾကား

နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ China Engineering Energy Co., Ltd မွ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ေသာ မြန္ျပည္နယ္ သထုံၿမိဳ႕ရွိ ဓါတ္ေငြ႕သုံး ဓါတ္အားေပးစက္႐ုံဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ လၽွစ္စစ္ဓါတ္အား ေထာက္ပံ့မႈစြမ္းရည္ ပိုမိုျမႇင့္တင္နိုင္ရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးသည့္အတြက္ တ႐ုတ္နိုင္ငံအား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းေျပာၾကား။ (ဆင္ဟြာသတင္းဌာန ဦးေအာင္မွရိုက္ကူး)

ဆင္ဟြာသတင္းဌာန၏ ဧၿပီ ၆ ရက္ေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာနိုင္ငံ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဧၿပီ ၅ ရက္ေန႔တြင္ China Engineering Energy Co., Ltd မွ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ေသာ မြန္ျပည္နယ္ သထုံၿမိဳ႕ရွိ ဓါတ္ေငြ႕သုံး ဓါတ္အားေပးစက္႐ုံ ဖြင့္ပြဲအခမ္း အနား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ လၽွစ္စစ္ဓါတ္အား ေထာက္ပံ့မႈစြမ္းရည္ ပိုမိုျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ကူညီ ပံ့ပိုးေပးသည့္အတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံအား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွေျပာၾကားရာတြင္ လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေနရာေဒသ အမ်ားအျပားတြင္ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား မရရွိေသးေၾကာင္း၊ မၾကာမီအနာဂတ္ကာလတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသား အားလုံး လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား သုံးစြဲနိုင္မည္ဟုေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဓါတ္ေငြ႕သုံး ဓါတ္အားေပးစက္႐ုံစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လၽွစ္ပစစ္ဓါတ္အား ေထာက္ပံ့မႈစြမ္းရည္အား ျမႇင့္တင္ နိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား သယ္ေဆာင္လာမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ လၽွစ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္မွေျပာၾကားရာတြင္ ဓါတ္ေငြ႕သုံး ဓါတ္အားေပးစက္႐ုံတည္ရွိရာ မြန္ျပည္နယ္၏ လူဦးေရ ၅၀ % ခန႔္သည္ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား သုံးစြဲနိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ယခုစီမံကိန္းသည္ ဤေဒသ၏ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားလိုအပ္ခ်က္အား ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ပါ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။

China Engineering Energy Co., Ltd ေအာက္ရွိ ဟူနန္ျပည္နယ္ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားဒီဇိုင္းဌာန ဥကၠ႒ Mr. Li Yiming မွ ဆင္ဟြာသတင္းေထာက္အားေျပာၾကားရာတြင္ ဓါတ္ေငြ႕သုံးဓါတ္အားေပး စက္႐ုံ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း သိန္းႏွင့္ခ်ီအား အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီမွ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္႐ုံ တည္ေဆာက္စဥ္ကာလ အတြင္း ဤေဒသအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ဖန္တီးေပးနိုင္ခဲ့သည္။ China Engineering Energy Co., Ltd သည္ ဘုရား၊ ေစတီ၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းခဲ့ျပီး လမ္းတံတား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံသူ/သားမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရရွိခဲ့သည္။

ေလ့လာသိရွိမႈအရ ဤဓါတ္ေငြ႕သုံးလၽွပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္႐ုံ၏ စက္တပ္ဆင္မႈအင္အားမွာ ၁၁၈ မဂၢါဝပ္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့အဆင့္မီ နည္းပညာအား သုံးစြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဧၿပီ ၅ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ားသည္ မြန္ျပည္နယ္ သထုံၿမိဳ႕ရွိ ဓါတ္ေငြ႕သုံးဓါတ္အားေပး စက္႐ုံ စက္ပစၥည္းမ်ား စစ္ေဆးေနစဥ္။ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ China Engineering Energy Co., Ltd မွ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ ေသာ မြန္ျပည္နယ္ သထုံၿမိဳ႕ရွိ ဓါတ္ေငြ႕သုံးဓါတ္အားေပးစက္႐ုံဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ လၽွစ္စစ္ဓါတ္အား ေထာက္ပံ့မႈစြမ္းရည္ ပိုမိုျမႇင့္တင္နိုင္ရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးသည့္အတြက္ တ႐ုတ္နိုင္ငံအား ေက်းဇူးတင္ရွိ ေၾကာင္းေျပာၾကား။ (ဆင္ဟြာသတင္းဌာန ဦးေအာင္မွရိုက္ကူး)