ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ျပေနရာသို႔ ခရီးသြားလာေရးကို လိုက္ပါေအာင္ဆြဲ၍ ျဖစ္ထြန္းလာ

ခ်င္းမင္ကာလအတြင္း ကြယ္လြန္သြားသည့္ ဘိုးဘြားေဆြမ်ဳိးမ်ားကို ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ျခင္း လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္အျပင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားသို႔ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈျခင္း အစီအစဥ္ကို လူအမ်ားက ႏွစ္သက္စြာ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ယခုႏွစ္ခ်င္းမင္ကာလတြင္ ယူနန္မီးရထားစီး ဧည့္သည္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ခရီးတို၊ ခရီးလတ္ လွည္ပတ္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ ကြယ္လြန္သြားသည့္ ဘိုးဘြားေဆြမ်ဳိးမ်ားကို ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ျခင္း အတြက္ ခရီးထြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု တ႐ုတ္ကူမင္းမီးရထားလမ္းအုပ္စု မွသိရသည္။ ခရီးသြားစီမံကိန္း ခိုင္မာထင္ရွားသည္။ အသြားအလာမ်ားသည္။ သြားေရာက္ေသာေနရာ စုစည္းသြားလာေသာပမာဏမတူညီ စသည့္အထူး၀ိေသသ ရွိသည္။ ဧည့္သည္မ်ားသည္ ကူမင္းမွ ေကြ႔ရန္၊ နန္နင္၊ ခ်င္သူး စသည့္နီးေသာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ တာ့လီ၊ လိက်န္း၊ မိန္က်ဲ႕၊ ခ်ဴက်င့္၊ ရွမ္းေ၀း စသည့္ေနရာသို႔ လည္ပတ္ၾကရာ ခရီးသြားဧည့္သည္ဦးေရ (၉) သိန္းရိွၿပီး မႏွစ္ကထက္ 20% နီးပါး တိုးျမႇင့္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မန္းထားသည္။

တ႐ုတ္ကူမင္းမီးရထားလမ္းအုပ္စု သည္ ဧည့္သည္သြားလာမႈ အထူး၀ိေသသကို အျပည့္အ၀ စဥ္းစားၿပီး ရွန္ဟဲ-ကူမင္း ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထား၊ ယူနန္-ေကြ႔လင္ မီးရထား၊ ကူမင္း-ခ်ဴရႊန္ မီးရထား စသည့္မီးရထားလမ္းမ်ား သီးျခားစီစဥ္ အသံုးျပဳသည္။ အထူးသျဖင့္ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ျခင္းအတြက္ ကူမင္းမွ မိန္က်ဲ႕၊ ခ်ဴက်င့္၊ ရွမ္းေ၀း၊ ေလာဖိန္ စသည့္ေနရာသို႔ အသြားအျပန္ရထားလမ္းေၾကာင္း (၄၀)ေက်ာ္ တိုးထားသည္။

ကူမင္းေတာင္ပိုင္းေဒသသို႔ လည္ပတ္မည့္ ပထမ ေနရာ-ရွီလင္သည္ ခ်င္းမင္ကာလတြင္ ဧည့္သည္ဦးေရ တိုးျမႇင့္လာသည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။ ရွီလင္႐ႈခင္းသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနမွ စာရင္းအရ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔မွစ၍ ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔အထိ ဧည္သည္ ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္ ဧည့္ခံခဲ့ပါသည္။ ရွီလင္ ၀မ့္ၾကားဟြန္း Blueberry ၿခံသို႔ လာေရာက္၍ Blueberry ႏွင့္ စေတာ္ဘယ္ရီ ခူးၾကသည့္ ဧည့္သည္မ်ားသည္ ေန႔စဥ္ဦးေရ ၂၀၀၀ နီးပါး ရွိသည္။

ဧၿပီလ၊ ေႏြဦးရာသီႏွင့္ ေႏြရာသီ အၾကားတြင္ ေက်ာက္စီဆီ္းႏွင္းေတာင္၌ ပန္းပြင့္ခ်ိန္ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ႐ႈခင္းသာရွိ ပန္းပင္အသီးသီးမွာ အဆက္မျပတ္ ေ၀ေ၀ဆာဆာ ပြင့္လာပါသည္။ တစ္ေတာင္လံုးတြင္ စလပ္ပန္း၊ ကုကၠိဳပင္ အပါအ၀င္ အျခားေသာ အမည္မသိသည့္ ပန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္အတူ ေ၀ေ၀ဆာဆာပြင့္ေနျခင္းျဖင့္ ေက်ာက္စီဆီးႏွင္းေတာင္ကို ပန္းကမာၻအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ရသည္။ သတင္းအရ ဧည့္သည္လာေရာက္မႈသည္ ယမန္ႏွစ္ ခ်င္းမင္ကာလထက္ 21.18% တိုးျမႇင့္လာသည္။