တ႐ုတ္၊ လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္း ေလးႏုိင္ငံတို႔မွအႀကိမ္(၈၀)ေျမာက္ မဲေခါင္ျမစ္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ျခင္းစတင္ ယေန႔ထိ ကုန္တင္သေဘၤာ(၁၂၃)စီးကို ကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္႐ြက္

နံနက္ခင္းအခ်ိန္အခါတြင္ က်ယ္ေျပာလွေသာ မဲေခါင္ျမစ္ေရျပင္ေပၚ ျမဴဆိုင္းေနသည္။ တ႐ုတ္၊ လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္း ေလးႏုိင္ငံတို႔မွ အႀကိမ္(၈၀)ေျမာက္ မဲေခါင္ျမစ္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မႈ စတင္ျခင္းအခမ္းအနားကို ယူနန္ျပည္နယ္ စစ္ေဆာင္ပန္းနားျပည္နယ္ခြဲ က်င္ဟုန္ဆိပ္ကမ္းတြင္ မတ္လ(၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္(၈)နာရီခြဲက က်င္းပခဲ့ရာ ၎ေလးႏိုင္ငံမွ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတ႐ုတ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏မိသားစု၀င္(၂၀၀)ေက်ာ္တို႔သည္ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

နံနက္(၉)နာရီတြင္ စတင္ထြက္ခြာရန္ တရား၀င္ေၾကျငာသည့္ အစိမ္းေရာင္အခ်က္ျပမီးက်ည္(၃)ခုကို မိုးေပၚေထာင္ ပစ္ေဖာက္လိုက္သည္ႏွင့္ တ႐ုတ္၊ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ထိုင္းစသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကင္းလွည့္သေဘၤာ(၅)စီးတို႔သည္ က်င္ဟုန္ဆိပ္ကမ္းမွတစ္ဆင့္ တျဖည္းျဖည္းထြက္ခြာၿပီး အႀကိမ္(၈၀)ေျမာက္ မဲေခါင္ျမစ္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းကို စတင္လိုက္ပါသည္။

အဆိုိပါ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းအစီအစဥ္တြင္ တ႐ုတ္မွ ၅၃၁၀၂ သေဘၤာတြင္ ကင္းလွည့္အဖြဲ႔၏ႀကီးမွဴးကြပ္ကဲေရးဌာနကို ဖြင့္လွစ္ၿပီး ၎ေလးႏိုင္ငံမွ ကို္ယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ ႀကီးမွဴးကြပ္ကဲေရးအရာရွိအေနျဖင့္ အတူတကြ ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္။ ဤပူးတြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းကို (၄)ရက္(၃)ညအစီအစဥ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကင္းလွည့္အဖြဲ႔သည္ လာအိုႏိုင္ငံပန္ရွန္ဂို၊ ေရႊႀကိဂံျမစ္၀ွမ္းေဒသတြင္ တရား၀င္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ပူးတြဲေလ့လာျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး ေၾကျငာျခင္းစသည့္လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္၊ လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္း ေလးႏုိင္ငံ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း လံုၿခံဳေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစနစ္ကို၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္က်င့္သံုးေဆာင္႐ြက္လာရာ ၎ေလးႏိုင္ငံတို႔၏တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းကို (၇၉)ႀကိမ္ ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္ (၁၂၆၂၉)ဦး၊ ကင္းလွည့္သေဘၤာ (၆၇၃)စီး ေစလႊတ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းခရီးစဥ္မွာ (၄၂၀၀၀)ကီလိုမီတာရွိေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းျမစ္၀ွမ္းေဒသအတြင္း ပူးတြဲကင္းလွည့္စစ္ေဆးျခင္း (၇၇)ႀကိမ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ကာ ကုန္ပစၥည္း(၆)ေသာင္းကို စစ္ေဆးၿပီး ကုန္တင္သေဘၤာ(၁၂၃)စီးကို ကယ္ဆယ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မဲေခါင္ျမစ္ျမစ္၀ွမ္းေဒသ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတိုက္ဖ်က္ကာ ျမစ္၀ွမ္းေဒသႏိုင္ငံအသီးသီး၏ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာ သက္ေရာက္ေစၿပီး ျမစ္၀ွမ္းေဒသျပည္သူလူထုႏွင့္ “ရပ္၀န္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္”တည္ေဆာက္ေရးကို ၀န္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

၎ေလးႏိုင္ငံတရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းဌာနတို႔ (၈)ႏွစ္ၾကာ အတူတကြ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈျဖင့္ ေလးႏိုင္ငံတို႔သည္ မဲေခါင္ျမစ္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္ေအာက္ရွိ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက႑တြင္ အဆက္မျပတ္ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ကာ ဖလွယ္ေရးလည္း ပိုၿပီး ရင္းႏွီးလာၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလည္း ပို၍ လက္ေတြ႕က်ေစသည္ႏွင့္အမွ် မဲေခါင္ျမစ္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ မဲေခါင္ျမစ္ျမစ္၀ွမ္းေဒသအေရးေပၚကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္လာပါသည္။