ကူမင္းတြင္ သရက္ထည္ပန္းမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ ဖူးပြင့္လ်က္ရွိ

ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းၿမိဳ႕ သရက္ထည္ပန္းမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ ဖူးဖြင့္လ်က္ရွိသည္။ ယူနန္တကၠသိုလ္၊ ရွီဟြာဥယ်ာဥ္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ သရက္ထည္ပန္းမန္မ်ား ဖူးပြင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားႏွင့္ခရီးသည္မ်ားစြာအား ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ခရီးသည္မ်ား ရွီဟြာဥယ်ာဥ္တြင္ ဖူးပြင့္လ်က္ရွိေသာ သရက္ထည္ပန္းမန္မ်ား ႐ႈစားေနစဥ္။

ခရီးသည္မ်ား ရွီဟြာဥယ်ာဥ္သို႔ ေလ့လာၾကည့္႐ႈစဥ္။

ခရီးသည္မ်ား ယူနန္တကၠသိုလ္တြင္ ဖူးပြင့္လ်က္ရွိေသာ သရက္ထည္ပန္းမန္မ်ားကို ႐ႈစားေနစဥ္။

ယူနန္တကၠသိုလ္တြင္ ဖူးပြင့္လ်က္ရွိေသာ သရက္ထည္ပန္းမန္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သရက္ထည္ပန္းပင္ေအာက္တြင္ စာေလ့လာေနစဥ္။