တ႐ုတ္ဧကေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ အာလူးစိုက္ပ်ဳိးေရးသည္ ရႊန္တ်န္ဖုန္ဟိုၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ျပည့္စံုေသာ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းေစႏို

ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ ရႊန္တ်န္ေဟြ၊ ယီတိုင္းရင္းသားကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရခ႐ိုင္ ဖုန္ဟိုၿမိဳ႕နယ္သည္ တ႐ုတ္ဧကေသာင္း ႏွင့္ခ်ီေသာ အာလူးျမစိမ္းေရာင္စံျပစိုက္ပ်ဳိးေရး အဆင့္ျမင့္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ဖုန္ဟိုၿမိဳ႕နယ္၏ တ႐ုတ္ဧကေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ အာလူးျမစိမ္းေရာင္စံျပစိုက္ပ်ဳိးေရးစီမံကိန္းကို ဖုန္ဟိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်ဴဂ်ီ၊ တိုဂူစသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈရြာ (၂)ရြာတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၎ခ႐ိုင္လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိိးေရးဌာန စိုက္ပ်ဳိးေရး နည္းပညာျဖန္႔ျဖဴးေရးအေျခခံစခန္းမွ အားေပးေထာက္ပံ့ၿပီးေနာက္ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ စနစ္တက်စိုက္ပ်ဳိး ျခင္း၊ ေျမယာစစ္ေဆးကာ ေျမၾသဇာေကၽြးျခင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ စက္ယႏၱရားအသံုးျပဳျခင္း၊ မ်ဳိးသစ္ျပသျခင္း၊ အနာေရာဂါႏွင့္ပိုးမႊားမ်ား၏အႏၱရာယ္ေပးမႈ ကာကြယ္ျခင္းစသည့္ ေခတ္မီေသာနည္းပညာမ်ားကို ဘက္ေပါင္းစံုမွ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ဧကတစ္ရာရွိ ဗဟိုစိုက္ခင္းဇုန္တြင္ တ႐ုတ္ဧက(၁၀၂) ဧက၊ တ႐ုတ္ဧကတစ္ေထာင္ရွိ ျပသဇုန္တြင္ တ႐ုတ္ဧက(၁၀၀၀)ႏွင့္ တ႐ုတ္ဧကတစ္ေသာင္းရွိစံျပဇုန္တြင္ တ႐ုတ္ဧက(၁၂၀၀၀)ကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စိုက္ပ်ဳိးထားပါသည္။ ယင္းအနက္ တ႐ုတ္ဧက(၁၀၀)ကို စိုက္ပ်ဳိးသည့္တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ စက္ယႏၱရားအသံုးျပဳကာ မ်ဳိးသစ္ျပသဇုန္တြင္ တ႐ုတ္ဧက(၁၀)ရွိၿပီး အမ်ဳိးအစား(၉)မ်ဳိးကို ခင္းက်င္းျပသထားပါသည္။

“စံျပစိုက္ပ်ဳိးေရးစီမံကိန္းဖို႔ တ႐ုတ္ယြမ္(၂)သိန္းကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့တယ္။ လယ္သမားအတြက္ မ်ဳိးေစ့၊ ေျမၾသဇာ၊ ေျမအကာနဲ႔ ပိုုးသတ္ေဆးေတြကို ေထာက္ပံ့တယ္။ လယ္ခင္းမွာ နည္းပညာကို လမ္းညႊန္တာ၊ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးတာ၊ အနာေရာဂါနဲ႔ပိုးမႊားမ်ား၏အႏၱရာယ္ေပးမႈ ကာကြယ္တာကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ လယ္သမားေတြကို အာလူးစိုက္ပ်ဳိးဖို႔ လည္း ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။” ဟုရႊန္တ်န္ခရိုင္လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိိးေရးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူက မိတ္ဆက္ေျပာၾကားပါသည္။ ယင္းစီမံကိန္းမွာ ေခတ္မီေသာနည္းပညာကို ဘက္ေပါင္းစံုမွအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးအရင္းအျမစ္ကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ အသံုးျပဳကာ အာလူးစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုစံကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေျပာင္းလဲျခင္းကို ေရွ႕တဆင့္သို႔ ျမႇင့္တင္ေစေၾကာင္း၊ အဆိုပါစံျပဇုန္တြင္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အာလူးထြက္ႏႈန္းမွာ ကီလိုဂရမ္(၂၆၀၀)အထက္ရွိႏိုင္ေအာင္ ႀကိ္ဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈရြာအား အာလူးစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းျဖင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ခ႐ိုင္တစ္ခုလံုး၏ အာလူးထြက္ႏႈန္းကို တေျပးညီ တိုးမ်ားေစကာ အာလူးစိုက္ပ်ဳိးေရးအဆင့္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျမႇင့္တင္ေစေၾကာင္း ၎တာ၀န္ရွိသူက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။