တ႐ုတ္-ျမန္မာ တယ္ဟုန္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာျပပြဲ ဖြင့္လွစ္ကာ ဧည့္သည္မ်ားအား ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိ

မတ္လ(၈)ရက္ေန႔က တ႐ုတ္-ျမန္မာ တယ္ဟုန္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ဳိးေရး နည္းပညာျပပြဲကို တယ္ဟုန္တုိင္၊ ဂ်ိမ္းေဖာတိုင္းရင္းသား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ခြဲ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး နည္းပညာျဖန္႔ျဖဴးေရးစင္တာတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔မွ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ ျပည္သူလူထုအား အခမဲ့ဖြင့္လွစ္ျပသေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
အဆိုပါျပပြဲကို တယ္ဟုန္ျပည္နယ္ခြဲ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာအသင္းမွ ဦးစီးက်င္းပျခင္း ျဖစ္ၿပီး တယ္ဟုန္ျပည္နယ္ခြဲ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာျဖန္႔ျဖဴးေရးစင္တာႏွင့္ တယ္ဟုန္အဆင့္ျမင့္ ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္း စိုက္ပ်ဳိးသိပၸံနည္းပညာဌာနမွ တာ၀န္ယူ၍ က်င္းပကာ ယူနန္စိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္မွ သုေတသီ က်ဴယုတ္ယံု၏အဖြဲ႔က နည္းပညာကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံမွ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ သီးႏွံလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား၊ အထူးကၽြမ္းက်င္ေသာ သမ၀ါယမအဖြဲ႔ႏွင့္ သိပၸံနည္းပညာရွင္မ်ားသည္ အဆိုပါဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ဆင္ႏႊဲၾကပါသည္။

ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပသည့္ေန႔တြင္ အေလးခ်ိန္(၁၀၀)ကီလိုဂရမ္ရွိေသာ ဧရာမေရႊဖ႐ံုသီး၊ ပံုသ႑ာန္ထူးျခားေသာ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ အသီးအနံ၊ ေပၚလြင္လွပသည့္ ဘြန္ဆိုင္းပန္းအိုးအလွ တို႔သည္ ခရီးသည္မ်ားအား အမွတ္တရဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးရန္ ဆြဲေဆာင္ေနပါသည္။ တြဲဖက္ျခံထြက္ပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္ေရးဇုန္ရိွ ထြက္ကုန္အမ်ဳိးမ်ဳိးကလည္း ကုန္သည္ႀကီးႏွင့္ အ၀ယ္ေတာ္မ်ားအား ဆြဲေဆာင္ေနပါသည္။

ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ တယ္ဟုန္ျပည္နယ္ခြဲသည္ အရင္းအျမစ္၊ အပူပိုင္းဇုန္ႏွင့္ တည္ေနရာ စသည့္အားသာခ်က္ကို အသံုးခ်ကာ တယ္ဟုန္ကုန္းျပင္ျမင့္ ထူးျခား၀ိေသသလကၡဏရိွ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးကုန္အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ျမစိမ္းေရာင္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တစိုက္မတ္မတ္ ဖန္တီးလ်က္ရွိသည္။ ၎ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ဳိးနည္းပညာျပပြဲကို က်င္းပႏိုင္သည့္အတြက္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းအသီးအနံႏွင့္ဥယ်ာဥ္ၿခံ၏ မ်ဳိးေကာင္းမ်ုဳိးသန္႔မ်ားကို ျပသရန္ လည္းေကာင္း၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာစိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာရွင္မ်ားအတြက္ သိပၸံနည္းပညာ ဖလွယ္ေရး ပလက္ေဖာင္းကို တည္ေဆာက္ရန္လည္းေကာင္း၊ ဥယ်ာဥ္၀ါသနာအိုးမ်ားအတြက္ ေလ့လာၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးခရီးသြားသေကၤတေနရာအသစ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ထားပါသည္။