မိမိအိပ္မက္ တကယ္ျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးစားၾကသူမ်ား– သူတုိ႔သည္ ေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးအေပၚ ေႏြးေထြးမႈ အျပည့္ျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးေန

မတ္လ(၃)ရက္ေန႔က ကြၽန္မတုိ႔၏သတင္းေထာက္အဖြဲ႕သည္ တယ္ဟုန္တုိင္၊ ဂ်င္းေဖာကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ခြဲ ေရႊလီၿမိဳ႕ႏုိင္ငံျခားသားဝန္ေဆာင္မႈစင္တာကုိ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ဇန္နဝါရီလ(၂)ရက္ေန႔ကလည္း ေရႊလီၿမိဳ႕ ေဟြ႕ရွန္အလုပ္သမားကုမၸဏီလီမိတက္သုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စနစ္က်စြာ အလုပ္လုပ္ေနပုံကုိ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီး ျမန္မာ့အလုပ္သမားအခ်ဳိ႕သည္ ျပည္ဝင္ရန္ အခ်က္အလက္ျဖည့္ေနၿပီး အခ်ဳိ႕သည္ စာသင္ယူေနၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ မိမိ၏ ဆႏၵအိပ္မက္အတြက္ ႀကိဳးစားေနၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးေရွာက္ယံုေဗာင္၊ ေလာ္ဟုိင္လင္ႏွင့္ ေဟြ႕ခ်ဳိယြမ္သည္လည္း တီထြင္မႈႏွင့္ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း ျပည့္စံုေသာလမ္းေၾကာင္းတြင္ ႐ုန္းကန္ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကသည္။

ေရွာက္ယံုေဗာင္၊ အလုပ္လုပ္ရင္း အေတြ႕အႀကံဳရ၊ စီမံခန႔္ခြဲေရးမွ ဝန္ေဆာင္မႈသို႔ေျပာင္းလဲ

ေရႊလီၿမိဳ႕၏ နယ္နိမိတ္(၃)ဖက္သည္ ျမန္မာႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေနၿပီး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းတြင္ ျမန္မာမွ အလုပ္သမားမ်ားစြာ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္ေနေသာ ျမန္မာ လူဦးေရသည္လည္း ေသာင္းခ်ီရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကုိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲျခင္းသည္ အလုပ္လုပ္ရင္း အေတြ႕အၾကံဳရွာႏိုင္သည့္ အလုပ္တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

လြန္ခ့ဲေသာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ျပည္ဝင္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ဘာသာစကားအခက္အခဲေၾကာင့္ ေျခလက္ကုိယ္ခႏၶာအမူအရာျဖင့္သာ ေျပာလိုသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပၾကရသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာသည္ ေရႊလီၿမိဳ႕ ႏုိင္ငံျခားသားဝန္ေဆာင္မႈ စင္တာ၏ တာဝန္ရွိသူျဖစ္ေသာ ေရွာက္ယံုေဗာင္အတြက္ မေမ့ႏုိင္ေသာ အတိတ္အရိပ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း သူတုိ႔သည္ အခ်က္အလက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အလုပ္လုပ္ျခင္းဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈစခန္းကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ ပညာေပးျခင္း စသည့္အလုပ္မ်ားကုိ တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

“အရင္က ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ အခ်က္အလက္ေပးပို႔ရမယ့္ဌာန တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုအၾကား အရမ္းကြာေဝးတယ္။ ေန႔စဥ္ ႐ံုးတက္ခ်ိန္မွာ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြက တန္းအရွည္ႀကီးစီၿပီး အခ်က္အလက္ေတြ ဘာသာျပန္တယ္၊ သက္ဆုိင္ရာဇယားျဖည့္တယ္၊ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးတယ္။ လက္မွတ္အကုန္ရဖို႔ အနည္းဆံုး လဝက္ေလာက္လုိတယ္။” ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ေရႊလီၿမိဳ႕ႏုိင္ငံျခားသားဝန္ေဆာင္မႈစင္တာကုိ တည္ေထာင္လိုက္ရာ တ႐ုတ္တစ္ျပည္လံုးတြင္ ပထမဦးဆံုး ႏုိင္ငံျခားသား ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ ျဖစ္လာသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အေကာက္ခြန္ဌာန၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ ဘာသာျပန္အဖြဲ႕ႏွင့္ အလုပ္သမားမြမ္းမံသင္တန္းေပးျခင္း စသည့္ဌာနမ်ားသည္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ တစ္စုတစ္ေ၀းတည္း အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသည္ လုိအပ္ေသာအခ်က္အလက္ အကုန္ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အခ်ိန္(၂)ရက္ခန္႔သာ လိုအပ္ေတာ့သည္။

ေလာ္ဟုိင္လင္ ၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနရေသာေၾကာင့္ ဘဝက တန္ဖုိး ပုိမုိရရွိေန

ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ(၂)ရက္ေန႔က ေရႊလီေဟြရွန္အလုပ္သမ်ားကုမၸဏီလီမိတက္ကို တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာအလုပ္သမားေခၚယူျခင္း၊ အခြင့္အေရးထိန္းသိမ္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္မ၀င္မီ မြမ္းမံသင္တန္းေပးျခင္း စသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္။ ထုိေနရာတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အႀကိဳက္ဆံုးဆုိသည္မွာ သင္တန္းေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေလးစားမႈ အမ်ားဆံုးခံရသူသည္ ပညာသင္ေပးေသာ ဆရာ ျဖစ္သည္။ အသက္(၆၀)ေက်ာ္အရြယ္ရိွ ေလာ္ဟုိင္လင္သည္ ပညာသင္ေပးေသာ ဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။

ေလာ္ဟုိင္လင္သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုဘာသာစကား ေလ့လာေရးဆုိင္ရာ သုေတသနအလုပ္ကုိ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ တာဝန္ခံလုပ္ကိုင္ခဲ့ကာ အၿငိမ္းစားယူၿပီးေနာက္ ေရႊလီကုိ ေရာက္လာသည္။ “ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ တ႐ုတ္မွာ အလုပ္န႔ဲေနထုိင္မႈ အဆင္ေျပေစဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က တ႐ုတ္ဥပေဒနဲ႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ၊ လုပ္ငန္းပညာရပ္၊ တ႐ုတ္ဘာသာစကားနဲ႔ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအသိေတြကုိ သင္ေပးတယ္။ ”ဟု ေလာ္ဟုိင္လင္မွ ဆုိသည္။

ေဟြ႕ခ်ဳိယြမ္၊ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား အက်ဳိးေဆာင္ေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ကြၽန္မ ဒီအလုပ္ဆက္လုပ္မယ္

“ဒင္ဂီဖီးဗားသိလား။ ဒီေရာဂါကူးစက္တဲ့ ျခင္က ေရရွိတ့ဲေနရာမွာ ေနထုိင္ရတာႀကိဳက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပန္းအုိးထဲကေရကို (၃)ရက္တစ္ႀကိမ္ လဲေပးရမယ္။”ဟု ေရႊလီၿမိဳ႕ က်င္ခ်င္ေဆး႐ံုမွ ေသြးခ်ဳိေရာဂါကုဆရာဝန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေမြးဖြားေသာ တ႐ုတ္မ်ဳိးႏြယ္ ေဟြ႕ခ်ဳိယြမ္မွ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား သင္တန္းေပးေနသည္။

အဆုိပါမြမ္းမံသင္တန္းေပးျခင္းသည္ (၄) ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ “သူတုိ႔က တ႐ုတ္မွာ အခ်ိန္ၾကာရွည္စြာ ေနထုိင္ၾကမယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေရးႀကီးဆံုးက က်န္းမာေရးျဖစ္တယ္။ ေတြ႕ျမင္ရလြယ္တဲ့ေရာဂါကို ဘယ္လုိ ကာကြယ္ရမလဲဆုိတာ သိႏုိင္ဖုိ႔ သင္တန္းေပးတယ္။ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားေတြအေပၚ အက်ဳိးေဆာင္ေပးႏုိင္လို႔ ကြၽန္မဒီအလုပ္ဆက္လုပ္မယ္”ဟု သူမ ေျပာၾကားခဲ့သည္။