ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီ

ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂၅)ရက္ေန႔ ေက်ာင္းဖြင့္သည့္ ပထမေန႔တြင္ ဆရာဖန္ဖိန္က်ဳံက ေက်ာင္းသားမ်ားအား စာသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလ်က္ ရွိေနပါသည္။ အဆိုပါဆရာသည္ ေကြ႕က်ဳိးျပည္နယ္ ခၽြန္တံုနန္ေျမာင္၊ တုံတိုင္းရင္းသားကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ခြဲ ယံုက်န္းခ႐ိုင္ ဖိန္ယုန္ၿမိဳ႕နယ္ က်ဲနီေက်းရြာတြင္ တစ္ဦးတည္းေသာ ေက်ာင္းဆရာျဖစ္သည္။ သူသည္ တပည့္(၁၈)ဦးႏွင့္အတူ စာသင္ႏွစ္အသစ္ကို ႀကိဳဆိုၾကသည္။ အသက္(၄၈)ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ဖန္ဖိန္က်ဳံသည္ ယံုက်န္းခ႐ိုင္ ဖိန္ယုန္ၿမိဳ႕နယ္ က်ဲနီေက်းရြာ ရြာသားျဖစ္သည္။ ၂၀ ရာစု (၉၀)ဆယ္စုႏွစ္ပိုင္းက မိမိဇာတိတြင္ ေက်ာင္းဆရာမရွိသည့္အေျခအေနကို သိရွိၿပီးေနာက္ ဇာတိကိုျပန္လာကာ အစားထိုးသင္ေပးသည့္ ဆရာတစ္ေယာက္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ေနသည္မွာ (၂၈)ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။

ယခုတြင္ ဖန္ဖိန္က်ဳံသည္ အဆိုပါေက်ာင္းတြင္ မူလတန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား တ႐ုတ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ ပန္းခ်ီပညာ စသည္မ်ားကို ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။ စာသင္ၾကား ပို႔ခ်သည့္အခ်ိန္အျပင္ သူက ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အာဟာရေန႔လည္စာကို ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြးေသးသည္။ “ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းရဲ႕ စာသင္တဲ့ပတ္၀န္းက်င္ကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။ အားကစားကြင္း၊ စားေသာက္ေဆာင္နဲ႔ စာၾကည့္ခန္း ရွိလာပါတယ္။ အျခားဆရာေတြ လာေရာက္ပို႔ခ်မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာကေလးေတြဟာ ဗဟုသုတေတြ ပိုရရိွႏိုင္ပါတယ္။” ဟုဆရာဖန္ဖိန္က်ဳံက ေျပာျပသည္။