ကူမင္းတံုနန္သည္ ခရီးသြားလာေရး၏ သေကၤတေနရာသစ္ ျဖစ္လာ

ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ ကူမင္းၿမိဳ႕ တံုနန္ပန္းမန္ေစ်းကြက္သည္ ကုန္သြယ္ေရးပမာဏ၊ အေရာင္းအ၀ယ္ေငြပမာဏ၊ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္သည့္ ခရီးသည္ဦးေရႏွင့္ ပို႔ကုန္ပမာဏ စသည္တို႔သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ပထမေနရာတြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။

ယခုလက္ရွိကာလတြင္ တံုနန္ပန္းမန္ေစ်းကြက္တြင္ ပန္းမန္လုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (၂၀၀၀)ေက်ာ္သည္ လာေရာက္အေျခစိိုက္ကာ ေခတ္မီပန္းမန္အေထြေထြလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အုပ္စု ျဖစ္ေပၚလာသည့္အတြက္ တံုနန္ “ပန္းမန္ကမၻာ” ေစ်းကြက္သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ခရီးသြားလာေရး၏ သေကၤတေနရာအသစ္ ျဖစ္လာပါသည္။

သတင္းေထာက္–Yang Zheng