ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္အဆုိျပဳခ်က္သည္ ျမန္မာအတြက္ အက်ဳိးေဆာင္က်ဥ္း ႏုိင္သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရပ္၀န္းတစ္ခု ၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ One Belt One Road(OBOR) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁၈)ရက္ေန႔က ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ အစည္းအေဝးက်င္းပခဲ့ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ “‘ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္’တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏွင့္ ရပ္၀န္း တစ္ခုလံုးအတြက္ အက်ဳိးေဆာင္က်ဥ္းႏုိင္သည္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ႏုိင္ငံမ်ားစြာသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတင္ျပေသာ‘ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္’အဆုိျပဳခ်က္ တြင္ ပါဝင္ေနေၾကာင္း၊ ၎စီမံကိန္းသည္ အေျခခံအေဆာက္အအံုအျပင္၊ အျခားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ တြင္လည္း က်ယ္ျပန႔္စြာ ေပါင္းစပ္ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္း တစ္သြယ္”လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တည္ရွိေနၿပီး စီမံကိန္းသုိ႔ ပါဝင္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏွင့္ ရပ္၀န္းတစ္ခု လံုးအတြက္ အခြင့္အေရးရရွိႏုိင္ေၾကာင္း”စသည္ျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ “အျခားႏုိင္ငံက‘ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္’စီမံကိန္းသုိ႔ ပါဝင္ ေသာအေတြ႕ အၾကံဳကုိ သုေတသနျပဳေလ့လာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အက်ဳိးေဆာင္ႏုိင္ေသာစီမံကိန္းကုိ ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊‘ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္’ဆုိင္ရာစီမံကိန္းကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာ့ဌာနအသီးသီးအၾကား အျပန္အလွန္ဖလွယ္ျခင္းကို တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း”စသျဖင့္ ေကာ္မတီဒုဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဒုသမၼတ(၁)ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သတင္းအရင္းအျမစ္၊ ဆင္ဟြာသတင္းဌာန။
ဘာသာျပန္၊ Yunnan Gateway.
ပံု၊ Online Photo.