ေနခ်င့္စဖြယ္ကၽြန္ေတာ့္အိမ္ငယ္ – သီးႏွံရိတ္သိမ္းျခင္း (တေအာင္းလူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္သည့္ ေက်ာက္ဖ႐ုံသီးရြာ (ဝါ) ခ်ဴတုံးကြာရြာ)

မွတ္ခ်က္။   ။ အမည္းေရာင္သည္ ေနာက္ခံအသံတြင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အနီေရာင္သည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းအသံသြင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေဆာင္းဦးရာသီအလယ္ (autumn equinox) မတိုင္မီ ခ်ဴတုံးကြာရြာတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ တေအာင္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အေရးပါေသာပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ “က်င့္ဝါး” (၀ါ) တံခါးပိတ္ပြဲေတာ္အား ႀကိဳဆိုက်င္းပၾကသည္။ အဆိုပါပြဲေတာ္သည္ တိုင္လူမ်ိဳး၊ တေအာင္းလူမ်ိဳးမ်ား သက္ဝင္ယုံၾကည္ေသာ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ ပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ တံခါးပိတ္ပြဲေတာ္ စတင္က်င္းပသည့္ေန႔တြင္ ေက်းရြာအတြင္းသို႔ ဘုရားပင့္ေဆာင္ၿပီး ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေက်းရြာအတြင္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ ခ်စ္ေရးဆိုျခင္းအားတားျမစ္ၿပီး ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ လယ္ယာကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းကိုသာ အားသြန္ခြန္စိုက္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။

မနက္အာ႐ုံလင္းအခ်ိန္တြင္ ခ်ဴတုံးကြာရြာမွ ေက်ာက္ယြိယြဲ႕သည္ တံခါးပိတ္ပြဲေတာ္တြင္ ဘုရားအမႈ ေဆာင္ရြက္ရန္ အသုံးအေဆာင္မ်ားအားျပင္ဆင္ၿပီး အိမ္အနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္မွ သက္ႀကီးဝါရင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားဖိတ္ၾကားကာ ဘုရားခန္းသို႔လာေရာက္ၿပီး ရာသီဥတု၊ မိုးေလဝသေကာင္းမြန္ၿပီး သီးႏွံ အထြက္တိုးေစရန္ ဆုေတာင္းၾကသည္။ ယခုကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ တံခါးပိတ္ပြဲေတာ္ကာလအတြင္း ခုႏွစ္ရက္တစ္ႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္အမႈကိစၥျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ယြိယြဲ႕သည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏တစ္ခုတည္းေသာ တေအာင္းလူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္သည့္ ေက်းရြာအုပ္စု ျဖစ္သည့္ စန္းထိုင္စန္းေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ခ်ဴတုံးကြာရြာတြင္ ေမြးဖြားေနထိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ တေအာင္း လူမ်ိဳးအား ေရွးက်သည့္လက္ဖက္ေတာင္သူမ်ားအျဖစ္ လူသိမ်ားၾကသည္။ လက္ဖက္သည္ အဆိုပါေဒသ၏ အဓိကစိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံျဖစ္သည္။ တေအာင္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေရွးက်သည့္ ေျမတြင္ းအခ်ဥ္ေဖာက္ျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္ လက္ဖက္ခ်ဥ္ျပဳလုပ္ၾကသည္။ သီးႏွံရိတ္သိမ္းရာသီျဖစ္သည့္ တံခါးပိတ္ပြဲေတာ္တြင္ အမႀကီးေက်ာက္ယြိယြဲ႕သည္ သူမ၏တစ္ေန႔တာအခ်ိန္အမ်ားစုအား သူမ၏ ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္အတူ လက္ဖက္ခ်ဥ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကုန္ဆုံး ေလ့ရွိသည္။

ေက်ာက္လွလၽွို (ေယာက္်ား အသက္၅၀ေလာက္) – ဒီတစ္ခုအခ်ဥ္ေဖာက္တာေကာင္းတယ္၊ အနံ႔ေမြးေနတာပဲ။

လြန္ခဲ့ေသာလအနည္းငယ္က အမႀကီးေက်ာက္သည္ သူမေပါင္းခံထားသည့္လက္ဖက္အား ဝါးလုံးေခါင္း အတြင္းထည့္ကာ သဘာဝနည္းျဖင့္အခ်ဥ္ေဖာက္ရန္ ေျမႀကီးတြင္ျမႇပ္ႏွံထားခဲ့သည္။ ဝါးလုံးေခါင္းအား ေျမႀကီးမွျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေသာေန႔တြင္ အခ်ဥ္ေဖာက္ထားေသာလက္ဖက္အား ေက်ာ္ႀကိတ္ဆုံ အတြင္းထည့္ကာ ေၾကမြေအာင္ေထာင္းသည္။ ထို႔ေနာက္ အလုံးငယ္မ်ားလုံးၿပီး လက္ဖက္ကိတ္ ျဖစ္ေစရန္ ျပားေအာင္ဖိေလသည္ ႏွစ္ရက္အေျခာက္ခံသည္။ အေျခာက္ခံၿပီးပါက အတုံးငယ္ေလးမ်ား အျဖစ္ညႇပ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ရက္အနည္းငယ္ ေနပူခံၿပီးပါက ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္လွလၽွို (ေယာက္်ား အသက္၅၀ေလာက္)- ခပ္သြက္သြက္လုပ္မွရမယ္။ ဝယ္မဲ့သူေတြေရာက္ လာေတာ့မယ္။

ေက်ာက္ယြိယြဲ႕ (မိန္းမ အသက္၅၀ေလာက္)- အခုလိုလာဝယ္တာ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ သားေတြ၊ သမီးေတြက အိမ္ေထာင္မက် ေသးဘူး။ ေခၽြးမေတာင္းတဲ့ေန႔မွ ပိုက္ဆံမရွိရင္ ေခၽြးမကအိမ္မလာေတာ့ ဘူးေလ။

ေရွးက်သည့္ လက္ဖက္အခ်ဥ္ေဖာက္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ လက္ဖက္ရြက္ႀကီးမ်ိဳးျဖစ္သည့္  ဖူအယ္ လက္ဖက္၏ ထူးကဲေကာင္းမြန္သည့္ အနံ့၊ အရသာအား က်န္ရစ္ေစသည့္အျပင္ အခ်ဥ္ေဖာက္ၿပီးပါက အနည္းငယ္ခ်ဥ္သည့္ အရသာတိုးလာေစၿပီး ဖန္ျခင္းမ်ိဳးလုံးဝမရွိပဲ ခံတြင္းထဲတြင္ ဆိမ့္သက္သည့္ အရသာ ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း တေအာင္းလက္ဖက္ခ်ဥ္သည္ ပိုမိုလူသိမ်ား လာလ်က္ရွိၿပီး တေအာင္းလက္ဖက္ခ်ဥ္ ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ အမႀကီးေက်ာက္၏ အဓိကဝင္ေငြျဖစ္သည္။

ေက်ာ္ယြိယြဲ႕ (မိန္းမ အသက္၅၀ေလာက္)-

ကၽြန္မတို႔ရဲ့လက္ဖက္ကို ပိုမိုမ်ားျပားတဲ့လူေတြႀကိဳက္ၾကမယ္လို႔ေမၽွာ္လင့္တယ္။ လူႀကိဳက္ မ်ားေလ ကၽြန္မတို႔ပိုၿပီးေရာင္းရေလ ဝင္ေငြလည္းပိုရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

အမႀကီးေက်ာက္၏အိမ္နီးနားခ်င္းျဖစ္သည့္ လီအဲ့က်င္းသည္ ေက်းရြာအတြင္း လုပ္ငန္းသစ္တစ္ခုအား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းမွာ Macadamia အခြံမာသီးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္သည္။

လီအဲ့က်င္း (ေယာက္်ား အသက္၃၅ေလာက္)-

အပင္ျမင့္ေလ အသီးပိုသီးေလပဲ။ ေလွကားမသုံးလို႔မရေတာ့ဘူး။ အသီးေတြက အခိုင္လိုက္ သီးတာ။ ဒီတစ္ခိုင္ဆို ႏွစ္ကီလိုေလာက္ရွိမယ္ထင္တယ္။

ေက်းရြာအေျခစိုက္ဝန္ထမ္း (ေယာက္်ား အသက္၃၅ေလာက္) – ခင္ဗ်ားတို႔အိမ္ကအပင္ကမဆိုးဘူး၊ ထိန္းသိမ္းတာေကာင္းတယ္။

ခ်ဴတုံးကြာရြာမွ ေက်းရြာအေျခစိုက္ဝန္ထမ္းသည္ တံခါးပိတ္ပြဲေတာ္ကာလအတြင္း လူအဲ့က်င္း၏စိုက္ခင္း မွ အခြံမာသီးအထြက္ႏႈန္းအေျခအေနအား အလြန္ဂ႐ုစိုက္ၾကသည္။

လီအဲ့က်င္း (ေယာက္်ား အသက္၃၅ေလာက္) – အခြံမာသီးေတြက ဆက္တိုက္ေစ်းေကာင္ရလာတယ္။ ေနာက္ၿပီးထိန္းသိမ္းရတာလည္း လြယ္ကူတယ္။ ဒီအပင္ေတြအသီးသီးတာ ႏွစ္ႏွစ္ပဲရွိေသးတယ္၊ ၅၀၀၊ ၆၀၀ ကီလိုဝန္းက်င္ရွိမယ္ ထင္တယ္။

၂၀၀၆ ခုနစ္မွစတင္ၿပီး ခ်ဴတုံးကြာေက်းရြာအတြင္းရွိ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ားတြင္ Macadamia အခြံမာသီး စတင္ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ လီအဲ့က်င္းသည္ ခ်ဴတုံးကြာေက်းရြာတြင္ ၎အခြံမာသီးအား အမ်ားဆုံး စိုက္ပ်ိဳးသည့္ေတာင္သူျဖစ္ၿပီး မူ ၃၀ ေက်ာ္ (၆ မူ = ၁ ဧက) စိုက္ပ်ိဳးသည္။ တံခါးပိတ္ပြဲေတာ္ကာလ သည္ လယ္ယာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သည့္ကာလျဖစ္ၿပီး လီလဲ့က်င္းအား အခြံမာသီးစိုက္ပ်ိဳးၿခံတြင္ အျမဲေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။ အသီးမသီးမီ ကနဦးႏွစ္မ်ားအား ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အခြံမာသီး၏ အထြက္ႏႈန္းသည္ ဆက္တိုက္ျမႇင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ လီအဲ့က်င္းသည္ အခြံမာသီးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ၎၏ေမၽွာ္လင့္ခ်က္အား ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးရန္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ဆြတ္ခူးရရွိေသာအခြံမာသီးအား ေက်းရြာအတြင္းရွိ ပဏာမကုန္ေခ်ာစက္႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ၾကသည္။ အဆိုပါေနရာတြင္ အခြံမာသီးအား အခြံခြာျခင္း၊ သန႔္စင္ျခင္း၊ အေျခာက္ခံျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး အထက္ပိုင္း လုပ္ငန္းဆီသို႔ တစ္ဖန္ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္သည္။ ပဏာမကုန္ေခ်ာစက္႐ုံတြင္ လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေက်းရြာစုေပါင္းအဖြဲ႕အစည္းမွ အဖြဲ႕ဝင္ေတာင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အခြံမာသီးစက္႐ုံပိုင္ရွင္ (ေယာက္်ား အသက္၃၀ေလာက္) – ယခုလက္ရွိမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ စုေပါင္းအဖြဲ႕အစည္း၊ ေတာင္သူနဲ႔ ကုမၸဏီတို႔ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ပုံစံနဲ႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနပါတယ္။ ကုမၸဏီက ပညာရွင္ ေစလႊတ္ၿပီး ေတာင္သူေတြကို နည္းပညာပိုင္းအကူအညီေပးပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေငြအရမ္းလိုအပ္ေနတဲ့ ေတာင္သူေတြအတြက္ အခြံမာသီးေရာင္းရေငြကို တစ္ႏွစ္စာ ႀကိဳတင္ေပးေခ်ၿပီး ေတာင္သူေတြကို ဦးစြာ စိုက္ပ်ိဳးေစပါတယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္အေနနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာ တို႔ခ်ဲ႕ဖို႔ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ ေနာက္ၿပီး အရည္အေသြးပိုင္းကို ျမႇင့္တင္သြားမွာပါ။ ဘာေၾကာင္လဲ့ဆိုရင္ အရည္အေသြးေကာင္းရင္ ေရာင္းမထြက္ မွာကို စိတ္မပူရပါဘူး။

လီအဲ့က်င္း (ေယာက္်ား အသက္၃၅ေလာက္) – အခြံမာသီးေရာင္းရေငြကို ဇနီးနဲ႔သားေတြအတြက္ အဝတ္အစားအသစ္ေတြ ဝယ္ေပးပါ တယ္။ အခြံမာသီးအပင္က ပိုႀကီးပိုျမင့္ေလ အသီးပိုသီးေလ။ အပင္ ဒီေလာက္ႀကီးလာရင္ တစ္ပင္ကို ကီလို ၁၀၀ ေက်ာ္ ခူးလို႔ရမွာျဖစ္ၿပီး သြားေရာင္းရင္ ယြမ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရမွာ။ တြက္ၾကည့္ေလ တစ္ပင္ကို တစ္ေထာင္ေက်ာ္ဆိုရင္ ဆယ္ပင္ဆို တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရမွာ။

ေက်ာ္လွလၽွို (ေယာက္်ား အသက္၅၀ေလာက္) – ဒီမွာလာကစားမယ္။

ေက်းရြာအေျခစိုက္ဝန္ထမ္း (ေယာက္်ား အသက္၃၅ေလာက္)- ခုနက လီအဲ့က်င္းရဲ့အိမ္သြားၿပီး အခြံမာသီးခူးေနတာသြားၾကည့္ တာ။ ခင္ဗ်ားအိမ္က လက္ဖက္ခ်ဥ္အေျခအေနေကာ ဘယ္လိုရွိလဲ?

ေက်ာက္ယြိယြဲ႕ (မိန္းမ အသက္၅၀ေလာက္)- လာပါ ဆရာရႊီ၊ အခါးရည္ေလးေသာက္ပါအုံး။

ေက်းရြာအေျခစိုက္ဝန္ထမ္း (ေယာက္်ား အသက္၃၅ေလာက္)- ဒီေန႔ ခင္ဗ်ားတို႔အိမ္ကိုလာတာ လက္ဖက္ခ်ဥ္အေျခအေနသိခ်င္လို႔။ အေျခအေနဘယ္လိုရွိလဲ?

ခ်ဴတုံးကြာေက်းရြာအေျခစိုက္ဝန္ထမ္းသည္ အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုေျပာျပရန္အတြက္ ေက်ာက္ယြိယြဲ႕ေနအိမ္သို႔ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။  ယခုႏွစ္သည္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ တ႐ုတ္ရိုးရာ ျပကၡဒိန္၏ ေဆာင္းဦးအဝင္ေန႔အား “တ႐ုတ္နိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသီးႏွံရိတ္သိမ္းပြဲေတာ္” အျဖစ္သတ္မွတ္သည့္ ပထမဆုံးႏွစ္ျဖစ္သည္။ ေဆာင္းဦးရာသီအလယ္ေန႔သည္ တေအာင္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ရိုးရာပြဲေတာ္ျဖစ္တဲ့ တံခါးပိတ္ပြဲေတာ္ကာလနဲ႔ တိုက္ဆိုင္ေနသည္။ ေက်းရြာမွဦးစီးၿပီး အဆိုပါပြဲေတာ္ ႏွစ္ခုအား စုေပါင္းၿပီး ရိုးရွင္းကာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ အခမ္းအနားပြဲေတာ္တစ္ခုအျဖစ္ က်င္းပရန္ စဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါေန႔တြင္ ေက်းရြာအတြင္းရွိ အိမ္တိုင္းေစ့ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲရန္ ဖိတ္ၾကား ထားသည္။

ေဆာင္ဦးရာသီအလယ္ေန႔ မနက္ ၉ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်းရြာအတြင္းရွိ ယဥ္ေက်းမႈရင္ျပင္တြင္ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အားကစားတြင္စိတ္ပါဝင္စားေသာ တေအာင္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း တံခါးပိတ္ပြဲေတာ္အတြင္း လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ အစီအစဥ္အား က်င္းပေလ့ရွိသည္။ ဘတ္စကတ္ေဘာၿပိဳင္ပြဲ၊ ျမားပစ္ၿပိဳင္ပြဲ၊ လြန္ဆြဲၿပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပၿပီး အနီးအနားေက်းရြာမွပါ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေလ့ရွိေသာ ရိုးရားအားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား ျဖစ္ၾက သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ – က်ားယို႔ (အားေပးသံ)

ဒုေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး (ေယာက္်ား အသက္၄၀ေလာက္)- စန္းထိုင္စန္းေက်းရြာအုပ္စုဟာဆိုရင္ တေအာင္းလူမ်ိဳးေတြ ေနထိုင္ရာ အရပ္ျဖစ္တဲ့အျပင္ အခြံမာသီး အဓိကစိုက္ပ်ိဳးရာေဒသလည္းျဖစ္သည္။  ယခုႏွစ္ အခြံမာသီးအထြက္ႏႈန္း မွာ ေကာင္းမြန္တဲ့အတြက္ ယခုအားကစားအစီအစဥ္မွာ အခြံမာသီးလက္ဆင့္ကမ္းၿပိဳင္ပြဲကို ထည့္သြင္း က်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အခြံမာသီးလုပ္ငန္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိသည့္အတြက္ ေက်းရြာအတြင္း က်င္းပေသာ အားကစားအစီအစဥ္အသစ္ရရွိခဲ့သည္။

ေက်းရြာအတြင္း အခြံမာသီးအား အမ်ားဆုံးစိုက္ပ်ိဳးသည့္ေတာင္သူျဖစ္သည့္ လီအဲ့က်င္းသည္ ရြာသူရြာသားမ်ားအား တာဝန္ယူစုစည္းၿပီး “အခြံမာသီး လက္ဆင့္ကမ္းၿပိဳင္ပြဲ” အား က်င္းပခဲ့သည္။

ေက်းရြာအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ “တေအာင္းလူမ်ိဳးဘိုးလင္းကစားျခင္း” အားကစားနည္း ထည့္သြင္းက်င္းပသည္။ “ဘိုးလင္းပုလင္း” မ်ားအား ရြာသူရြာသားမ်ား၏ သီးႏွံစိုက္ခင္းအတြင္းမွ စိုက္ပ်ိဳးေသာ နဂါးပဲမ်ိဳးေစ့ျဖင့္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒိုင္လူႀကီးမွ အဆိုပါဘိုးလင္းပုလင္းမ်ားအား သဲျဖင့္ အတန္းလိုက္စီတန္းထားကာ ေက်းရြာအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အလွည့္က်ျဖင့္ မိမိလက္အတြင္းရွိ မ်ိဳးေစ့အား ၎ဘိုလင္းပုလင္းမ်ားအား ထိမွန္ေအာင္ပစ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆုံးထိမွန္ေအာင္ပစ္နိုင္သူမွာ အနိုင္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ – ေလးခု ။

အလြန္စည္းကားေသာ အားကစားၿပိဳင္ပြဲအား တစ္ေန႔တာက်င္းပၿပီးေနာက္ လီအဲ့က်င္းသည္ လက္ဆင့္ ကမ္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ စိတ္မေကာင္းစြာရႈံးနိမ့္ကာ ဆုရရွိခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ေက်ာ္ယြိယြဲ႕မွာမူ “ဘိုလင္းကစားနည္း” တြင္ ပထမဆုရရွိခဲ့သည္။

ခ်ဴတုံးကြာေက်းရြာ၏ ပထမအႀကိမ္ သီးႏွံရိတ္သိမ္းပြဲေတာ္သည္ ေပ်ာ္ရႊင္ရယ္ေမာမႈၾကားတြင္ ၿပီးဆုံး ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တေအာင္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ တံခါးပိတ္ပြဲေတာ္မွာ မၿပီးဆုံးေသးပါ။ ခ်ဴတုံးကြာေက်းရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ေတာင္ယာစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ လက္ဖက္ခူးျခင္း၊ အခြံမာသီးခူးျခင္း စသည္တို႔အား ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာပြဲေတာ္မ်ားႏွင့္ကြာျခင္းမႈမွာ ခ်ဴတုံးကြာေက်းရြာ၏ သီးႏွံရိတ္သိမ္းပြဲေတာ္သည္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ယစ္မူးသည့္ပြဲေတာ္မဟုတ္ပဲ လုံ႔လဝီရိယႏွင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကို ေဖာ္ညႊန္းေသာပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ တေအာင္းလူမ်ိဳး၏ ရိုးရာအစဥ္အလာျဖင့္ ခ်ဴတုံးကြာေက်းရြာအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈဘဝရရွိေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ေရာက္ရွိရန္ စိတ္ဓါတ္ခြန္အား ေပးစြမ္းနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အပိတ္စားသား – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ခ်ဴတုံးကြာေက်းရြာတည္ရွိေသာ တယ္ဟုန္ျပည္နယ္ခြဲ မန္စီခရိုင္သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ခရိုင္စာရင္းမွ ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုန္းထြက္နိုင္ခဲ့ သည္။

နွစ္ (၄၀) ခံစားခ်က္ – ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ သီးႏွံရိတ္သိမ္းမႈအား ဂုဏ္ျပဳသည္။ လုပ္အားအေပၚ ဂုဏ္ျပဳျခင္းသည္ အျမင့္ျမတ္ဆုံးျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္သည္ ႀကိဳးစားအားထုတ္သူတို႔၏ေခတ္ ျဖစ္သည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ၏ ရလာဒ္ျဖစ္သည္။

သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္၏အမွာစကား – ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနိုင္ငံႀကီးျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေပၚ အေလးထားျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုအား သာယာၿငိမ္းခ်မ္းမႈေဖာ္ေဆာင္နိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အဓိကအေျခခံျဖစ္သည္။