ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ပထမဦးဆံုး စမတ္ေဆးဆုိင္ဖြင့္လွစ္

ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ပထမဦးဆံုး စမတ္ေဆးဆုိင္ဖြင့္လွစ္

ယူနန္ျပည္နယ္အတြင္း ယခုရက္ပုိင္း ပထမဦးဆံုးစမတ္ေဆးဆုိင္ျဖစ္ေသာ ရီးရွင္းထန္ ယဥ္မင္က်ံဳး လမ္းရွိ Chain ေဆးဆုိင္ကုိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ေဆးဝယ္သူမ်ားသည္ တစ္ပတ္(၇)ရက္ ေန႔စဥ္ (၂၄) နာရီအတြင္း မည္သည့္အခ်ိန္မဆုိ အဆုိပါစမတ္ေဆးဆုိင္၏ ေဆးေရာင္းစက္မွတစ္ဆင့္ မ်က္ႏွာ scan ဖတ္ၿပီး ေဆးဝယ္ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အဆုိပါစမတ္ေဆးဆုိင္တြင္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေပးျခင္း၊ စက္ျဖင့္ေငြရွင္းျခင္း စသည့္ဝန္ေဆာင္မႈလည္း ျပဳလုပ္ေပးေနသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ Alipay  ၏ Credit score ျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေဆးကုစက္မ်ား ငါွးရမ္းအသံုးျပဳႏုိင္သည္ဟု သတင္း အရ သိရပါသည္။