ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိိိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေသာ ေရာင္စံုတံတားႀကီး

ေတာင္ဖက္တြင္ ဗီယက္နမ္၊ လာအိုစသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ကာ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယားစသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ေရာက္ရွိႏိုင္သည္။ အေရွ႕ဖက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိကာ အိႏိၵယ၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းၿမိဳ႕ရွိ တမူထူးျခားေသာ ပထ၀ီတည္ေနရာအားသာခ်က္မ်ား ေပၚလြင္ထင္ရွားေနပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀၀)ေက်ာ္က ကူမင္းသည္ ေတာင္ပိုင္းပိုးလမ္းမႀကီး၏ အေရးပါေသာေနရာ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုကမူ “ရပ္၀န္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္”မွဖန္တီးေပးေသာ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားျဖင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ေဒသအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဗဟိုၿမိဳ႕ျပကို တည္ေဆာက္ရန္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေနပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ဖလွယ္ေရးတြင္ ေရာင္စံုတံတားႀကီး တည္ေဆာက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။