သမၼတရွီက်င့္ဖိန္က ကမာၻ ့စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းမွန္ ေပၚေရာက္ေအာင္ ေမာင္းႏွင္သြားၾကရန္ G20 ၌ တုိက္တြန္း

ကမာၻ ့စီးပြားေရးအဓိက ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအုပ္စု(G20) ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကုိ ႏွစ္ရက္တာက်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္းအခမ္းအနားတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတရွီက်င့္ဖိန္က “ ကမာၻ ့စီးပြားေရး လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚေရာက္ေအာင္ ေမာင္းႏွင္သြားၾကရန္” အဖြဲ ့ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအား ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားလုိက္သည္။

အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံ ဗ်ဴႏုိေအးရိစ္ၿမိဳ ့၌ က်င္းပသည့္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ G20 ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတရွီက်င့္ဖိန္က မိန္ ့ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ကမာၻ ့စီးပြားေရးမွာ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ၾကံဳေတြ ့ေနရေၾကာင္း ၊ ဖြံ ့ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ ေစ်းကြက္လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ေပၚထြန္းလာေနသည့္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက ကမာၻလုံးဆုိင္ရာတုိးတက္မႈကုိ တြန္းအားေပးႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား ႏွင့္ ကမာၻ ့အခင္းအက်င္းသည္ ေျပာင္းလဲလာေၾကာင္း ရွီက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး G20 အဖြဲ ့ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ “ လုိအပ္ခ်က္အတြက္ ၾကံ့ခုိင္သန္စြမ္းသူတစ္ဦးျဖစ္ေစရန္ ၊ ရုိးရွင္းေသာပံုစံျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ရန္ ႏွင့္ မိမိတုိ ့ျမင္ႏုိင္စြမ္းထက္ မုိမုိၾကည့္ျမင္သံုးသပ္ၾကရန္” ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

တံခါးဖြင့္ဝါဒ ႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ေရးဝါဒ

ေခါင္းစဥ္တြင္ “ မိမိတုိ ့ျမင္ႏုိင္စြမ္းထက္ ပုိမုိၾကည့္ျမင္ဆံုးျဖတ္ၾကရန္ ႏွင့္ ကမာၻ ့စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚေရာက္ေအာင္ ေမာင္းႏွင္ရန္ ” ဟု သမၼတရွီက ဆုိသည္။ သုိ ့ေသာ္ ႏုိဝင္ဘာ ၃ဝ တြင္ မိန္ ့ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးဝါဒ ႏွင့္ တစ္ဦးတည္းပုိင္ဝါဒ၏ အႏၱရာယ္ႀကီးမားပံုကုိလည္း ရွီက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၄င္းက တံခါးဖြင့္ျခင္း ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ အားလံုးပါဝင္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစနစ္ထူေထာင္ျခင္းအတြက္ ကတိကဝတ္ျပဳၾကရန္ G20 အဖြဲ ့ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအား အေျဖရွာေရး အခ်က္ ၄ ခ်က္ကုိ အဆုိျပဳခဲ့သည္။

ကမာၻ ့စီးပြားေရးတြင္ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးဝါဒ ႏွင့္ တစ္ဦးတည္းပုိင္ဝါဒ ေပၚထြန္းေနေၾကာင္း ၄င္း၏ သတိေပးစကားမွာ အျခားေသာ G20 ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ပဲ့တင္သံထပ္သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

“ အားလံုးေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့အၾကားက ကြဲျပားျခားနားခ်က္ေတြကုိ ေက်ာ္ျဖတ္လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ ့နဲ ့စိန္ေခၚမႈေတြကုိ ရင္ဆုိင္သြားၾကဖုိ ့ကမာၻ ့ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အားလံုးအတူတကြ အခြင့္အေရးေတြကုိ ဆုပ္ကုိင္သြားရမယ့္ အခ်ိန္က်ေရာက္လုိ ့လာပါၿပီ” ဟု အိမ္ရွင္ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံသမၼတ Mauricio က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ G20 ရဲ့ စိတ္ဓာတ္ဟာ ေဆြးေႏြးမႈစကားဝုိင္းတစ္ခုကုိ ျမႇင့္တင္ေပးဖုိ ့ပါပဲ။ အဲဒါကမတူကြဲျပားမႈေတြရဲ့ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ နဲ ့ဘုံအက်ိဳးစီးပြားအေပၚအေျခခံၿပီး ဂရုတစုိက္လုပ္ေဆာင္သြားၾကဖုိ ့ပဲျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု Macri က ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရွီ၏ အဆုိျပဳခ်က္အေပၚ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ စီးပြားေရးပညာရွင္ Julio Miragaya က အားလံုးပါဝင္ေရးဝါဒ၏ အေရးပါပံုမွာ “ ထူးကဲေကာင္းမြန္မႈရွိေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ ထုိအရာမရွိပါက စည္းကမ္းမဲ့ပရမ္းပတာဥပေဒကဲ့သုိ ့ျဖစ္၍ ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ႏွင့္ စာေရးဆရာ Jorge Castro က ရွီ၏ အားလံုးပါဝင္ေရးဝါဒအေရးပါပံု မိန္ ့ၾကားခ်က္အေပၚ “ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကုန္သြယ္ေရးကုိ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ အစစ္အမွန္ေဖာ္ျပျခင္း ” ဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အားလံုးပါဝင္ေရးဝါဒဟာ ယေန ့ကမာၻလံုးဆုိင္ရာစနစ္ရဲ့ ျဖစ္ပ်က္ေနမႈကုိ အမွန္တကယ္ ထင္ဟပ္ေစပါတယ္” ဟု ၄င္းကဆုိသည္။

ရွင္းလင္းေသာ ရည္မွန္းခ်က္

မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး ၊ တီထြင္ဖန္တီးေရး ႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ေရး ဟူေသာ အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ရွီ၏ အေျဖရွာျခင္း အဆုိျပဳခ်က္ ၄ ထဲတြင္ တံခါးဖြင့္ေရး ႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ေရး ဝါဒကုိလည္း ျဖည့္စြက္ ထည့္သြင္းထားသည္။

တရုတ္သမၼတသည္ မည္သည့္အရာက အမွန္တကယ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ကုိ ရွင္းလင္းေသာ ရည္မွန္းခ်က္ရွိ ေၾကာင္း Castro က ဆုိသည္။

“ သမၼတရွီဟာ G20 မွာ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြကုိ ေျပာခဲ့တာက ကမာၻႀကီးဟာအေျပာင္းအလဲထဲကုိ ဝင္ေရာက္ေနပါၿပီ။ ေခတ္သစ္စက္မႈေတာ္လွန္ေရး အသစ္တစ္ခုျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒါဟာကမာၻ ့ႏုိင္ငံေတြအတြက္ အခြင့္အေရး နဲ ့စိန္ေခၚမႈတစ္ခုပါပဲ ”ဟု ၎ကဆုိသည္။

အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံ ျပည္သူ ့မူဝါဒေရးရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ Patricio Giusto က ကိစၥရပ္မ်ားအားေျဖရွင္းရန္ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္သည့္ သမၼတရွီ၏ အရည္အေသြးရွိမႈကုိလည္း မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့သည္။

“ မိန္ ့ခြန္းက ခြန္အားအျပည့္နဲ ့ရွင္းလင္းတဲ့ သတင္းစကားတစ္ခုကုိ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဘက္စံုကုန္သြယ္ေရးစနစ္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ေစေရးအတြက္ G20 ရဲ့ မူေဘာင္နဲ ့အတူ တံခါးဖြင့္ျခင္း နဲ ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းရဲ့ အေရးပါပံုကုိ မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့တယ္” ဟု အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံ Catholic တကၠသုိလ္ မွ ပါေမာကၡတစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ Giusto ကဆုိသည္။

“ တရုတ္ႏုိင္ငံက ညႊန္ျပတဲ့အခ်က္ေတြက အားလံုးပါဝင္ေရးစနစ္ကုိ အကာအကြယ္ေပးဖုိ ့ပြင့္လင္းတဲ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဟာ အင္အားႀကီး G20 အဓိကႏုိင္ငံေတြမွာ အေလာင္းအစားလုပ္ေနရသလုိပါပဲ” ဟု ၄င္းကဆုိသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေမာင္းႏွင္မႈစြမ္းပကား

ပြင့္လင္းစီးပြားေရး ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အရွိန္အဟုန္ျမင့္ဖြင့္ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ မည္ကဲ့သုိ ့ကူညီေထာက္ပံ့မႈေပးေနပံုကုိ သမၼတရွီက ျပည္သူသန္းေပါင္းမ်ားစြာအား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏြံမွ ဆြဲတင္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း မိန္ ့ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ ယခုႏွစ္ဟာ တရုတ္ႏုိ္င္ငံရဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး နဲ ့တံခါးဖြင့္ဝါဒ က်င့္သံုးေရး ႏွစ္ ၄ဝ ျပည့္အခါသမယျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝ အတြင္းမွာ ႏုိင္ငံတကာရဲ့ ေထာက္ခံအားေပးမႈနဲ့အတူ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ စြဲစြဲျမဲျမဲႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းနဲ ့ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အပုိင္းမွာ သမုိင္းဝင္ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရေအာင္လုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္” ဟု ရွီက ဆုိသည္။

အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံ၏ နုိင္ငံတကာစီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ Gonzalo Tordini ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ႏုိင္ငံအတြင္း တံခါးဖြင့္ဝါဒ ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ခ်ိန္မွ စတင္ကာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်ေအာင္ “ တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ့ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈဟာ သိပ္ကုိအေရးပါပါတယ္” ဟုဆုိသည္။

စီးပြားေရးအတုိင္ပင္ခံ Giusto က စီးပြားေရးကမ႑အသီးသီးအပါအဝင္ မၾကာေသးခင္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈသည္“ အလြန္ႀကီးက်ယ္ခမ္းနား” ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“ ကုန္သြယ္မႈ ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ နဲ ့ေခ်းေငြ ကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ သူ ့ရဲ့ ေငြေၾကးဆုိုင္ရာအဖြဲ ့အစည္းေတြကလုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ လက္ရွိမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမွာ တတိယေနရာမွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ လက္တင္အေမရိကတုိက္မွာေတာ့ သဘာဝစီးပြားေရးျဖည့္စြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ အေျခခံၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး တစ္ခုရွိပါတယ္” ဟုဆုိသည္။

အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာစီမံေရးရာဌာန အႀကီးအကဲ Castro က တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကမာၻ ့စီးပြားေရးဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ ေမာင္းႏွင္ေပးသည့္ အင္ဂ်င္တစ္လံုအျဖစ္ အဓိကေနရာတြင္ဆက္လက္ပါဝင္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

“ တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ ကမာၻ ့စီးပြားေရးဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရဲ့ အေျခခံအခ်က္အခ်ာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ခုိင္မာေတာင့္တင္းမႈ အရွိန္လည္း တုိးလာေနပါတယ္။ တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ ကမာၻ ့ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၄၅ ႏုိင္ငံနဲ ့ကုန္သြယ္ဖက္ျဖစ္ေနတာက အလကားမဟုတ္ပါဘူး။အဲဒီဖြံ ့ၿဖိဳးမႈကုိ ဆုပ္ကုိင္ထားဖုိ ့ဆက္သြားေနပါတယ္” ဟု Castro ကဆုိသည္။(Xinhua)