မာဟြာထိန္းသည္ ယူနန္တိုင္းရင္းသားေက်းရြာတြင္ မ်က္ႏွာ scan ဖတ္ၿပီး ရႈခင္းဇုန္သို႔ ၀င္ေရာက္ကာ “ယူနန္သို႔လည္ပတ္ျခင္း” APPကို လက္ေတြ႔ခံစား

သတင္းအရင္းအျမစ္ 云桥网

“ယူနန္သို႔လည္ပတ္ျခင္း” APP ကို တစ္ပတ္ၾကာ တရား၀င္လည္ပတ္ၿပီးေနာက္ Tencent ကုမၸဏီ၏ ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔ဥကၠ႒ မာဟြာထိန္းတို႔႔အဖြဲ႔သည္ ေအာက္တိုဘာလ(၈)ရက္ေန႔တြင္ ယူနန္တိုင္းရင္းသားေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိလာကာ ယူနန္စမတ္ခရီးသြားလာေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရရွိသည့္ ေအာင္ျမင္မႈကို လက္ေတြ႕ခံစားၾကသည္။

ေအာက္တိုဘာလ(၇)ရက္ေန႔အထိ “ယူနန္သို႔လည္ပတ္ျခင္း” APPကို အသံုးျပဳေနသည့္ လူဦးေရမွာ (၁၀)သိန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း၊ ဤ APP မွာ “စားေသာက္ျခင္း၊ ေနထိုင္ျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ခရီးသြားလာေရး၊ ေစ်း၀ယ္ျခင္းႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း” စသည့္၀န္ေဆာင္မႈ(၆)ခုကို ဘက္စံုမွေန၍ လႊမ္းၿခံဳထားကာ လက္ကိုင္ဖုန္းတစ္လံုးျဖင့္ ယူနန္အႏွံ႔အျပား လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ စီမံႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

မ်က္ႏွာ scan ဖတ္ၿပီး ရႈခင္းဇုန္သို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္း၊ အင္တာနက္ျဖင့္ လက္ဖက္ေျခာက္၀ယ္ယူျခင္း၊ တိုင္ၾကားျခင္း၊ ရႈခင္းဇုန္ကို ရွာေဖြျခင္း၊ ပန္းမန္သစ္ပင္ကို စူးစမ္းျခင္း၊ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ ၾကည့္ရႈျခင္း၊ သန္႔ရွင္းခန္းရွာေဖြျခင္း စသည္တို႕ကို မာဟြာထိန္းတို႔႔အဖြဲ႔သည္ တစ္နာရီမၾကာေသာအခ်ိန္အတြင္း “ယူနန္သို႔လည္ပတ္ျခင္း”APP ျဖင့္ စမတ္ပံုစံက်ေသာ၊ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေသာခရီးသြားလာေရး နက္ရိႈင္းစြာ လက္ေတြ႕ခံစားၾကပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ A ဆင့္ရႈခင္းဇုန္ (၁၂၈)ခုအနက္ (၁၁၇)ခုတို႔တြင္ “ယူနန္သို႔လည္ပတ္ျခင္း”APP ျဖင့္ အင္တာနက္တြင္ လက္မွတ္၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း၊ မ်က္ႏွာ သို႔မဟုတ္ QR code scan ဖတ္ၿပီး ရႈခင္းဇုန္သို႔ လ်င္ျမန္စြာ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မ်က္ႏွာ scan ဖတ္စက္ကိရိယာသည္ ျပည္နယ္ခြဲႏွင့္ၿမိဳ႕ (၁၆)ခုရွိ ရႈခင္းဇုန္(၈၆)ခုအတြင္း တပ္ဆင္ထားၿပီျဖစ္ၿပီး ၅ A အဆင့္၊ ၄ A အဆင့္ရႈခင္းဇုန္မ်ားတြင္ အားလံုးလႊမ္းျခံဳမႈရိွပါေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္း၏ မိတ္ဆက္ျခင္းအရ သိရပါသည္။
လက္ေတြ႕ေလ့လာၾကည့္ရႈၿပီးေနာက္ မာဟြာထိန္းက ေျပာၾကားသည္မွာ လက္ကိုင္ဖုန္းတစ္လံုးျဖင့္ ယူနန္သို႔ လည္ပတ္ျခင္းစီမံကိန္းအတြက္ ယူနန္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔အစိုးရက အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ အေရးႀကီးလွပါေၾကာင္း၊ ယူနန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ေစ၊ နည္းပညာျဖစ္ေစ၊ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္ေစ အကုန္လံုး ရရွိပါေၾကာင္းစသျဖင့္ ေျပာၾကားပါသည္။

သတင္းေထာက္–Wang Huan

ပံု–Wang Huan၊ “ယူနန္သို႔လည္ပတ္ျခင္း”APP