ယူနန္လင္ခ်န္းသည္ ႐ိုးရာလက္မႈအႏုပညာျဖင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေအာင္ စီးပြားရွာသည့္“ေရႊေသာ့”ျဖစ္လာ

ရြာသူရြာသားတို႕ ၀ါးအႏုပညာပစၥည္းမ်ားကို ရက္ၾကစဥ္။

လင္ခ်န္းၿမိဳ႕ လင္ရွန္ၿမိဳ႕နယ္ က်ဳံစန္ေက်းရြာသည္ သဘာ၀ေပးစြမ္းေသာ အရင္းအျမစ္အားသာခ်က္ကို အမီွျပဳၿပီး ၀ါးရက္ျခင္းျဒပ္မဲ့အေမြအႏွစ္အႏုပညာကို ဆက္ခံေသာ တမူထူးျခားသည့္ ခရီးသြားလာေရးေက်းရြာကို တည္ေဆာက္ရန္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းကို ဆုပ္ကိုင္ထားၿပီး ကၽြမ္းက်င္ေသာ သမ၀ါယမအဖြဲ႔ကို ထူေထာင္လိုက္ကာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက္ို အရွိန္အဟုန္ျမင့္စြာ တြန္းတင္သည္။

ယခုလက္ရွိအခ်ိန္ကာလတြင္ အဆိုပါသမ၀ါယမအဖြဲ႔သည္ ၀ါးပင္(၁၀၀၀)မူကို စိုုက္ပ်ဳိးထားကာ (၅၇၆)ဦးကို အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ စစ္ခၽြမ္၀ါးရက္ျခင္း ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ဆက္ခံသူအား ဖိတ္ၾကားလိုက္ကာ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအတြက္ အတတ္ပညာမြမ္းမံသင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ပါသည္။ ရြာသူရြာသားတို႔ ၀င္ေငြ တိုးမ်ားႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းအသစ္ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

သတင္းေထာက္–Li Qiuming