ရွန္ဟုိင္း ဖူတုန္းျမိဳ႔နယ္က လူေကာင္းလူေတာ္မ်ားကုိ ဆဲြေဆာင္ေန

တရုတ္ျပည္ ရွန္ဟုိင္းျမိဳ႕ ဖူတုန္းျမိဳ႔နယ္တြင္ တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ ပရုိတင္းဓာတ္ သိပံၸပညာစင္တာ၊ ရွန္ဟုိင္း စူပါ ကြန္ပ်ဴတာစင္တာ အပါအဝင္အဆင့္ျမင့္ သိပံၸပညာ လုပ္ငန္းဌာနမ်ား စုစည္းေနၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပမွ လူေကာင္းလူေတာ္ မ်ားစြာတုိ႔အတြက္ ၎ေနရာ၌ လုပ္ငန္း ထူေထာင္ေနၾကပါသည္။

သက္ဆုိင္ရာ စာရင္းအရ၊၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ ရွန္ဟုိင္းျမိဳ႔ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္နွင္႔ လူမႈ အာမခံေပးေရး ဦးစီးဌာနတုိ႔က ျပည္ပမွ ဆဲြေဆာင္ ဖိတ္ေခၚလာသည္႔ ရွန္ဟုိင္း၌ လုပ္ငန္း ထူေထာင္ၾကသည္႔ လုပ္ငန္းရွင္ လူေကာင္းလူေတာ္ ဦးေရမွာ ၁ သိန္း ၁ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိပါသည္။ နုိင္ငံေတာ္နွင္႔ ရွန္ဟုိင္းျမိဳ႔၏ အေရးၾကီး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတည္ေဆာက္ေရးနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး အဆင္႔ျမင္႔ နုိင္ငံျခားပါရဂူမ်ား ဖိတ္ေခၚေရး လုပ္ငန္းစဥ္နွင္႔ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားဖိတ္ေခၚ တင္သြင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ၿပီး၊ လူေကာင္းလူေတာ္ဖိတ္ေခၚ တင္သြင္းေရးဆုိင္ရာ ေငြရင္း ယြမ္ ၁၅ သန္းေက်ာ္ကုိ ထုတ္ေပးခဲ႔သည္။ ေနာက္ဆုံးရ စာရင္းအရ၊ ရွန္ဟုိင္းျမိဳ႔သည္ နုိင္ငံျခား လူေကာင္းလူေတာ္မ်ားအား ဆဲြေဆာင္မႈ အရွိဆုံးေသာ တရုတ္ျပည္ျမိဳ႔အျဖစ္ ၆ နွစ္ ဆက္တုိက္ ျဖစ္ေနၿပီဟု သိရပါသည္။

ရွန္ဟုိင္း ဖူတုန္းျမိဳ႕နယ္ နုိင္ငံတကာ လူေကာင္းလူေတာ္မ်ားေရးရာ ဌာန ဥကၠ႒ မဒမ္ ဟြမ္ယိေဖးက၊ မိမိတုိ႔သည္ စည္းရုံးေရး၊ စနစ္နွင္႔ လုပ္ငန္း စသည္႔ နယ္ပယ္ သုံးခု၌ ဆန္းသစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး နုိင္ငံျခားမွ လူေကာင္းလူေတာ္မ်ားကုိ ဆဲြေဆာင္ေနပါသည္။ ထူးခၽြန္ေသာ နုိင္ငံျခား လူေကာင္းလူေတာ္မ်ားသည္ ရွန္ဟုိင္း သုိ႔မဟုတ္ နုိင္ငံေတာ္၏ အေရးၾကီး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ တာဝန္ခံ လုပ္ေဆာင္ပါကတရုတ္ျပည္၌ ထာဝစဥ္ ေနထုိင္ခြင္႔ အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ႏုိင္မည္႔အခြင္႔အေရးကုိ ရရွိနုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္တြင္ နုိင္ငံတကာ လူေကာင္းလူေတာ္မ်ား ဆဲြေဆာင္ေရး၊ အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ေစ်းကြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ကူးလူးဖလွယ္ေရးနွင္႔ အြန္လုိင္း ဝန္ေဆာင္မႈ အပါအဝင္ ပလက္ေဖါင္း ငါးခုကုိ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားပါသည္။