ယူနန္ျပည္နယ္ ခ်ဳိက်င့္ၿမိဳ႕ က်မ္းရီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စုိက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္ စီးပြားျဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိ

စက္တင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႔က ေဒသခံလယ္သမားမ်ားသည္ ခ်ဳိက်င့္ၿမိဳ႕ က်မ္းရီၿမိဳ႕နယ္ဟြားစန္းလမ္း စံုးလင္ရပ္ကြက္အတြင္း၏ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စုိက္ပ်ဳိးေရးစခန္း၌ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေနၾကသည္။

ယခုႏွစ္ပုိင္းတြင္ စံုးလင္ရပ္ကြက္သည္ ရြာသူရြာသားမ်ားဦးေဆာင္ၿပီး ထူးျခားခ်က္ပါေသာ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္မ်ား စုိက္ပ်ဳိးၾကသည္။ စုိက္ပ်ဳိးေရးေျမက်ယ္ဝန္းၿပီး၊ စံမီေသာစုိက္ပ်ဳိးျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ႏွင့္အညီ အဆုိပါေနရာသည္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မွတစ္ဆင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ ကင္းလြတ္ၿပီး ေဒသခံ လယ္သမားမ်ားသည္ စီးပြားတုိးတက္ေအာင္ျမင္ေစလ်က္ရွိသည္။