သာယာလွပေသာ ဆင္က်န္း ခူမူထာကယ့္ သဲကႏၱာရ

ခူမူထာကယ့္ သဲကႏၱာရသည္ ဆန္းတင့္ေ၀ဆာလွေသာ သဲပင္လယ္ႀကီးေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကား ထင္ရွားလွပါသည္။ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ၿပီး သဲမုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚလာသည္။ သဲမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ရာတြင္ သဲေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ကို ေရြ႕လ်ားေျပာင္းလဲေစၿပီး ပုံ​ပန္းသဏၭာန္အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ သဲေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။

ေျမမ်က္ႏွာအသြင္အျပင္လည္း အေျပာင္းအလဲႀကီးလွပါသည္။ ကုန္းေပၚတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ပင္လယ္ေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေရွးအခါမွ ယခုေခတ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ျဖစ္ေစ ေတြ႔ရွိသမွ်ေသာ မတူညီသည့္ပုံ​ပန္းသဏၭာန္မ်ဳိးစံုကို ဤေနရာတြင္ ျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။