အေရွ႕ေတာင္အာရွ-ေတာင္အာရွမွ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ေရပန္းစားလ်က္ရွိေန

လတ္ဆတ္ေသာထုိင္းႏုိင္ငံထြက္ေဂ်ာ့ၾကားပုဇြန္၊ခ်ဳိျမေသာျမန္မာ့ဖရဲသီး၊ေမႊးလည္းေမႊးေပ်ာ့လည္းေပ်ာ့ေသာကမၻာဒီးယားဆန္စသည့္အေရွ႕ေတာင္အာရွ-ေတာင္အာရွလယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားသည္ယူနန္ေစ်းကြက္တြင္အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေနရာယူေနၾကၿပီျဖစ္သည္။တစ္ေန႔တစ္ျခားတုိးမ်ားလာေသာပတ္ဝန္းက်င္ႏုိင္ငံမ်ား၏လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားသည္ ယူနန္သူယူနန္သားမ်ား၏ဘဝကုိႂကြယ္ဝေစျခင္းအျပင္တ႐ုတ္တံခါးဖြင့္ျခင္း၏အက်ဳိးရလဒ္ကုိလည္းပုိမုိမ်ားျပားသည့္ပုဂၢိဳလ္သည္မွ်ေဝသိရိွေစၾကသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံထြက္ေဂ်ာ့ၾကားပုဇြန္သည္(၂၄)နာရီအတြင္းအရွိန္ျမန္ဆန္စြာျဖင့္ယူနန္သူယူနန္သားမ်ား၏ထမင္းစားပြဲသုိ႔ေရာက္ႏုိင္ျခင္း

ၾသဂုတ္လ(၈) ရက္ေန႔နံနက္ပုိင္း(၁၀)နာရီခြဲကကူမင္းၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ရပ္ကြက္တြင္တည္ရွိေသာပင္လယ္စာႏွင့္အသီးအရြက္အေထြေထြေစ်းကြက္၌ဖူေကာ္ဟုနာမည္ေခၚေသာဆုိင္ေရွ႕တြင္ၾကက္ပ်ံမက်စည္ကားေနသည္ကုိေတြ႕ႏုိင္သည္။ေအာက္နင္ဟုနာမည္ေခၚေသာပင္လယ္စာလက္လီလက္ကားအေရာင္းဆုိင္တြင္ေပးပို႔လာသည္မွာအခ်ိန္ပိုင္းသာရိွေသးေသာထုိင္းႏုိင္ငံေဂ်ာ့ၾကားပုဇြန္ျဖစ္ၿပီး၎တုိ႔သည္ေရထဲတြင္အေပၚေအာက္ေျပးလႊားခုန္ေဆာ့ေနၾကသည္။“ဒီေဂ်ာ့ၾကားပုဇုန္ေတြကထုိင္းႏုိင္ငံဖူးခက္ကြၽန္းကထြက္တာပါ။ဖမ္းလာတဲ့အခ်ိန္မၾကာေသးလုိ႔ေရခဲအိတ္ေတြလည္းအရည္မေပ်ာ္ေသးဘူး”ဟုဆုိ္င္ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ကကြၽန္မတုိ႔ကိုမိတ္ဆက္ေပးသည္။ကြၽန္မတုိ႔သတင္းေထာက္သည္အနားတြင္ရပ္ေနစဥ္အခ်ိန္တိုေလးအတြင္းေဂ်ာ့ၾကားပုဇုန္ကီလုိဂရမ္ေပါင္းမ်ားစြာေရာင္းခ်လိုက္ရသည္ကိုေတြ႕ျမင္ရသည္။

ကူမင္းၿမိဳ႕ရွင္းရွင္းပင္လယ္စာသြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ကုမၸဏီလီမိတက္သည္  ထုိင္းႏုိင္ငံေဂ်ာ့ၾကားပုဇြန္အစရိွေသာပင္လယ္စာမ်ားသြင္းယူေရာင္းခ်ေသာကုန္ကုမၸဏီစာရင္းတြင္တစ္ခုျဖစ္သည္။၎ကုမၸဏီ၏ဝန္ထမ္းက်ံဳးေကာ္ပ်န္းသည္အဆုိပါေစ်းကြက္၏ကုန္ပုိ႔ျခင္းအလုပ္လုပ္ေနသည္ျဖစ္သည္။၂၄နာရီအတြင္းမွာကိုပဲအဆုိပါေဂ်ာ့ၾကားပုဇြန္မ်ားသည္ထုိင္းႏုိင္ငံဖူးခက္ကြၽန္း၏ပင္လယ္တြင္ေနပါကအလုပ္တြင္က်ယ္ရင့္က်က္ေသာကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းရွိသျဖင့္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔အဆင္ေျပစြာေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ထုိင္းႏုိင္ငံေဂ်ာ့ၾကားပုဇြန္၏တင္ပို႔မႈသည္စုစုေပါင္းကီလုိမီတာ(၂၀၀၀)ေက်ာ္ရွိေၾကာင္းစသျဖင့္က်ံဳးေကာ္ပ်န္းမွေျပာၾကားသည္။

ကုန္မ်ားသြားယူသည့္နံနက္တုိင္းတြင္က်ံဳးေကာ္ပ်န္းသည္ကုမၸဏီကုိႀကိဳတင္ေရာက္ရွိၿပီးအေကာက္ခြန္ဌာနျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း၊မုိးမႊားေရာဂါစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္စမ္းသပ္ျခင္းစသည့္အစီအစဥ္တြင္လုိအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိႀကိဳတင္အဆင္သင့္လုပ္ေပးထားသည္။ၿပီးေနာက္ေလဆိပ္သုိ႔ကုန္သြားႀကိဳသည္။ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္ကုမၸဏီကမူက်ံဳးေကာ္ပ်န္း၏ကုန္မွာစာရင္းရၿပီးေနာက္တံငါမ်ားအားခ်က္ခ်င္းပင္ပုဇြန္သြားဖမ္းခုိင္းၿပီးအထုပ္ျဖင့္ထုပ္ေပးကာေလယာဥ္မထြက္ခြာမီ(၂)နာရီခန႔္ႀကိဳတင္ကာေလဆိပ္သို႔ပုိ႔ေဆာင္ေပးသည္။ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ပုဇြန္ဖမ္းျခင္းမွစတင္ကာကူမင္းသို႔ေရာက္သည္ထိတုိင္အခ်ိန္(၁၀)နာရီသာလုိအပ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ေဂ်ာ့ၾကားပုဇြန္ကအရွိန္အဟုန္ျဖင့္တ႐ုတ္ေရာက္ေသာခရီးစဥ္သည္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေကာက္ခြန္ဌာန၏အဆက္မျပတ္က်င့္သံုးေနသည့္အဆင္ေျပစြာအေကာက္ခြန္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္းေပၚလစီႏွင့္ခြဲ၍မရႏုိင္ေပ။၂၀၁၇ခုႏွစ္ဇြန္လတ႐ုတ္အေကာက္ခြန္ဌာနျဖတ္ေက်ာ္ျခင္းအစီအစဥ္တစ္ခုတည္းေပါင္းစပ္ျခင္းစနစ္ကုိဘက္ေပါင္းစံုမွက်င့္သံုးကတည္းကအေကာက္ခြန္ဌာနျဖတ္ေက်ာ္ျခင္းအခ်ိန္သည္၂၀၁၆ခုႏွစ္ထက္ေလွ်ာ့သြားလာသည္ကုိထင္ရွားသိသာေနေၾကာင္း၊တခ်ိန္တည္းတြင္တ႐ုတ္သုိ႔ဝင္ေရာက္ေသာသက္ရွိလယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားအတြက္အစိမ္းေရာင္လမ္းေၾကာင္းဖြင့္ေပးၿပီးစာရြက္စာတမ္းတင္ရန္မလိုေတာ့ပဲအီလက္ထေရာနစ္စနစ္ျဖင့္အေကာက္ခြန္ဌာနျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊အေကာက္ခြန္ဌာနျဖတ္ေက်ာ္ျခင္းကုိ(၂၄)နာရီႀကိဳတင္စီစဥ္ထားႏုိင္ၿပီးကုန္ပစၥည္းစုေဝးကာအစီရင္ခံစာတင္ႏုိင္ေၾကာင္း၊H986 စက္ကိရိယာျဖင့္စစ္ေဆးျခင္းကုိက်ယ္ပ်ံ႕စြာက်င့္သံုးေနေၾကာင္း၊လူအားစြက္ဖက္ျခင္းေလွ်ာ့ေပးႏုိင္ကာအေကာက္ခြန္ဌာနျဖတ္ေက်ာ္ခ်ိန္ကုိေလွ်ာ့ႏုိင္ေၾကာင္း၊ယခုႏွစ္ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ေယဘုယ်အားျဖင့္ယူနန္ျပည္နယ္သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္အေကာက္ခြန္ဌာနျဖတ္ေက်ာ္ခ်ိန္သည္ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္တစ္ျပည္လံုးထက္(၂၈.၆)ႏွင့္(၆.၆၄)နာရီအသီးသီးေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ကာတစ္ျပည္လံုး၏ေရွ႕တန္းသုိ႔ေရာက္ရွိေၾကာင္းစသျဖင့္ကူမင္းအေကာက္ခြန္ဌာနမွသက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳတစ္ေယာက္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

တံခါးဖြင့္ျခင္းသည္အျပန္အလွန္အက်ဳိးရႏုိင္ျခင္းကုိသယ္ယူလာ

ကူမင္းၿမိဳ႕၏က်န႔္ႀကီးက်ားကုန္မ်ဳိးစံုဆုိင္တြင္စားသံုသူမစၥယမ္သည္ကမၻာဒီးယားထြက္ေသာဆန္ကုိဝယ္ေနၿပီးသူမသည္“ဒီဆန္မ်ဳိးကစားလုိ႔မဆုိးပါဘူး။အိမ္မွာရွိတာစားကုန္သြားလို႔အခုႏွစ္အိတ္ထပ္လာဝယ္ေနတယ္ေလ”ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ကူမင္းၿမိဳ႕ယြင္ဖန္ကုန္တုိက္၏ပထမထပ္တြင္အေရွ႕ေတာင္အာရွေတာင္အာရွကုန္ပစၥည္းဆုိင္လည္းတစ္ဆုိင္ၿပီးတစ္ဆုိင္ဖြင့္ေနသည္။ဤေနရာတြင္တည္ရွိေသာအေရွ႕ေတာင္အာရွေတာင္အာရွကုန္ပစၥည္းလည္းတ႐ုတ္ျပည္အျခားေနရာသုိ႔ေပးပို႔ေရာင္းခ်သြားေနသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္သည္တ႐ုတ္ျပည္တြင္းအေရွ႕ေတာင္အာရွေတာင္အာရွႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာေရွ႕တန္းၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ျမန္မာ၊လာအုိ၊ဗီယက္နမ္(၃)ႏုိင္ငံႏွင့္ေတာေတာင္ေရေျမဆက္စပ္ေနၿပီးထုိင္း၊ကမၻာဒီးယားႏွင့္လန္ခ်မ္း-မဲေခါင္းျမစ္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္လာေနသည္။ထုိ႔ျပင္၊ယူနန္သည္မေလးရွား၊စကၤာပူ၊အိႏၵိယ၊ဘဂၤလာေဒးရွ္စသည့္ႏုိင္ငံႏွင့္လည္းအလြန္နီးပါသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတံခါးဖြင့္မူဝါဒက်င့္သံုးခ်ိန္ကတည္းကယူနန္ျပည္နယ္သည္ႏုိင္ငံေတာ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအရွိန္အဟုန္ေနာက္ထက္ၾကပ္မကြာလုိက္ၿပီးဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ကာအေတာ္အမ်ားေနာက္က်သည့္ျပည္နယ္မွယခုအခ်ိန္တံခါးဖြင့္၏ေရွ႕တန္းေနရာကုိေရာက္ရွိသည္။ကုန္သြယ္ေရးနယ္ပယ္တြင္အေရွ႕ေတာင္အာရ-ွေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားကုန္သြယ္မႈညိႇႏုိင္းေဆြးေႏြးပြဲ၊ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားကုန္စည္ျပပြဲက်င္းပျခင္းမွတစ္ဆင့္ပတ္ဝန္းက်င္ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ကုန္သြယ္မႈေဆြးေႏြးရန္စင္ျမင့္ကုိဖန္တီးေပးသည္။တခ်ိန္တည္းတြင္တ႐ုတ္-အာဆီယံလြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကုိတည္ေဆာက္ၿပီးအခြန္ကင္းလြတ္ျခင္းစနစ္ကုိက်င့္သံုးေနသည္ကာ  ၎သည္လည္းယူနန္ႏွင့္အေရွ႕ေတာင္အာရွ-ေတာင္အာရွအၾကားအျပန္အလွန္ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ပုိမုိမ်ားျပားေသာအခြင့္အလမ္းကုိသယ္ယူလာသည္။