က်ဥ္းဖုန္ႏွင့္ ခ်င္ေပါႏွစ္ေယာက္ေရးသားသည့္စာအုပ္《ေသြးစဥ္သရဖူ》သည္ စစ္ေဆာင္ ပန္းနားစာအုပ္ေကာင္း(၁၀)အုပ္စာရင္းသုိ႔ ဂုဏ္ယူစြာဝင္ေရာက္

ယခုရက္ပုိင္းတြင္ စစ္ေဆာင္ပန္းနားျပည္နယ္ခြဲ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အားကစား၊ အသံလႊင့္ႏွင့္ တီဗြီဦးစီးဌာနႏွင့္ စာေပ၊ အႏုပညာနယ္ပယ္တုိ႔ ပူးတြဲၿပီး “ပထမအႀကိမ္ စစ္ေဆာင္ပန္းနားစာအုပ္ေကာင္း ေရြးခ်ယ္ပြဲ” အစီအစဥ္ကုိ က်င္းပခဲ့ကာ စာအုပ္ေကာင္း(၁၀)အုပ္ႏွင့္တန္ဖုိးရွိစာအုပ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ ၎အနက္၊ က်ဥ္းဖုန္ႏွင့္ခ်င္ေပါေရးထားသည့္စာအုပ္《ေသြးစဥ္သရဖူ》သည္ အဆိုပါ စာအုပ္ ေကာင္း(၁၀)အုပ္စာရင္းတြင္ ဂုဏ္ယူစြာ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

《ေသြးစဥ္သရဖူ》စာအုပ္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တရားဝင္ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝၿပီး စစ္ေဆာင္ပန္းနား၏ ၁၈၆၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္အတြင္း အေရးအခင္းမ်ားလွေသာအခ်ိန္ကာလ သမုိင္းေၾကာင္းအေျခအေနအစစ္ အမွန္ကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဤစာအုပ္သည္ အႏုပညာဆန္ေသာနည္းျဖင့္ သမုိင္းအေျခအေနမွန္ကုိ ေဖာ္ျပ ၍လည္းေကာင္း၊ လူမ်ားဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေသာ ပံုျပင္ကုိ ဖန္တီး၍လည္းေကာင္း၊ သက္ရွိလူသားသရုပ္မွန္ ကုိ ေရးသား၍လည္းေကာင္း၊ ထူးျခားေသာဘာသာစကားသံုး၍လည္းေကာင္း ေရးသားထားသျဖင့္ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ေရြးခ်ယ္သူအဖြ႕ဲမွ ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။

အဆုိပါစာအုပ္သည္ စစ္ေဆာင္းပန္းနားေရွးသမုိင္းတြင္ (၃၉)ဆက္ေျမာက္ တုိင္လူမ်ဳိး၏ဘုရင္ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္မြန္ဟန္ေလးထီးနန္းမဆက္ဆံခင္ႏွင့္ ဆက္ခံၿပီးေနာက္ အခ်ိန္ကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္စစ္ေရးကုိ အဓိကအေၾကာင္းအရာျဖင့္ ေဖာ္ျပၿပီး အဆုိပါအခ်ိန္ကာလတြင္ ပေဒသရာဇ္ အႀကီးအကဲမ်ားအၾကား၊ စစ္ေဆာင္ပန္းနာေဒသအစုိးရႏွင့္ဗဟုိအစုိးရအၾကား၊ စစ္ေဆာင္ပန္းနား ၏လူမ်ဳိးအသီးသီးႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားအၾကား၏ အလြန္႐ႈပ္ေထြးေသာ၊ ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡ၊ ရန္ဘက္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ သက္ဝင္ေအာင္ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ စာေရးဆရာမ်ား သည္ အလြန္ခမ္းနားေသာ၊ ထူးျခားခ်က္ရွိေသာသမုိင္းပတ္ဝန္းက်င္၏ သ႐ုပ္မွန္ ေဖာ္ထုတ္ေရးသား ခဲ့သည္။ ၎သည္လည္း ေဝဖန္ဆန္းစစ္ေရြးခ်ယ္သူအဖြဲ႕ဝင္မ်ား အလြန္သေဘာက် ေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါစာအုပ္ကုိ ၿပီးစီးေအာင္ဖတ္႐ႈၿပီးပါက ထုိအခ်ိန္ကာလတြင္ စစ္ေဆာင္ပန္းနား၏ သမုိင္းေၾကာင္း ႏွင့္ လူေနမႈဘ၀အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ပုိမုိနက္႐ုိင္းစြာျဖင့္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း သိျမင္နားလည္ႏုိင္ သည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ကုိယ္တုိင္ေရာက္ဖူးလက္ေတြ႕ေလ့လာခဲ့သလုိလည္း ခံစားႏုိင္သည္။ သာသနာယံုၾကည္ ကုိးကြယ္ျခင္းမွ ေနထုိင္မႈပံုစံအထိလည္းေကာင္း၊ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈဓေလ့မွ စ်ာပနအေရးအခမ္း အနားအထိလည္းေကာင္း၊ နန္းေတာ္အေဆာက္အအုံမွ ပံုမွန္ဝါးတုိက္တည္ေဆာက္ျခင္းအထိ လည္းေကာင္း၊ မူးမတ္မ်ဳိးႏြယ္၏အဝတ္အစားမွ သာမန္ျပည္သူတို႔၏အဝတ္အစားအထိလည္းေကာင္း အေၾကာင္းအရာအလြန္ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝေသာေၾကာင့္ ပရိသတ္မ်ားသည္ တုိင္လူမ်ဳိးတို႔၏ထြန္းကား ေသာယဥ္ေက်းမႈကုိ ေတြ႕ျမင္ခံစားႏုိင္သည္။

ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ေသာစစ္ေဆာင္ပန္းနား စာအုပ္ေကာင္း(၁၀)အုပ္ႏွင့္ တန္ဖုိးရွိစာအုပ္မ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စစ္ေဆာင္ပန္းနားျပည္နယ္ခြဲတစ္ခုလံုးရိွ အမ်ားပုိင္စာၾကည့္တုိက္၊ လယ္သမားမ်ားစာအုပ္ဆုိင္မ်ား ၏ စာအုပ္ဝယ္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား သြားေရာက္ငွားရမ္းဖတ္႐ႈ ႏုိင္သည္ဟု သတင္းအရ သိရပါသည္။