ယူနန္အသံလႊင္႔ဌာနမီဒီယာသစ္စင္တာသည္ “၂၀၁၇ခုႏွစ္ေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္မ်ားႏွစ္ကူပြဲေတာ္ေတးဂီတသီဆိုပြဲ” ကို တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင္႔ စတင္


ယူနန္ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ ျပည္ပပန္ၾကားေရးဌာန၊ယူနန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ႏိုင္ငံျခားေရး
ဆက္ဆံေေရးရံုး၊ယူနန္အသံလႊင္႔ဌာနႏွင္႔ ျပည္သူ႔ကြန္ယက္ျပည္ပဌာနအဓိကပူးတြဲက်င္ပၿပီး ယူနန္
အသံလႊင္႔ဌာနႏိုင္ငံတကာလိုင္း၊Zi Yun Qing Daoယဥ္ေက်းမႈတီထြင္ဖန္တီးကုမၸဏီ၊ယူနန္ရွင္းရိတိုင္း
ရင္းသားယဥ္ေေက်းမႈပ်ံ႔ႏွံ႔ကုမၸဏီလီမိတက္အတူတကြေထာက္ပံ႔က်င္းပေသာ“၂၀၁၇ခုႏွစ္ေကာင္စစ္
၀န္ခ်ဳပ္မ်ားႏွစ္သစ္္ကူးပြဲေတာ္ေတးဂီတသီဆိုပြဲႏွင္႔ယဥ္ေက်းမႈဖန္တီးဖိုရမ္” သည္ ကူမင္း၌ က်င္းပ
ပါမည္။ ဤေတးဂီတသီဆိုပြဲသည္ ကူမင္းဆိုင္ရာ လာအို၊ျမန္မာ၊ထိုင္း၊ကေမၻာဒီးယား၊မေလးရွာ၊ဘဂၤလား
ေဒ႔ရွ္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚပါမည္။၂၀၁၇ခုႏွစ္ေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္မ်ားႏွစ္ကူပြဲေတာ္
ေတးဂီတသီဆိုပြဲသည္ ေတးဂီတသီဆိုပြဲ၊အႏုပညာပေဒသာကပြဲစေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ ေကာင္စစ္၀န္
ခ်ဳပ္မ်ားအားရိုးသား၍ေစတနာျဖဴစင္ေသာဆုေတာင္းေမတၱာကို ဂုဏ္ျပဳပို႔သလိုက္မည္ျဖစ္ၿပီး ယူနန္ျပည္
နယ္ႏွင္႔ႏိုင္ငံအသီးသီးေကာင္စီ၀န္ခ်ဳပ္မ်ား၏ခ်စ္ၾကည္ေရးကို တိုးျမင္႔ေအာင္၊ေမတၱာမ်ားကို ပိုၿပီးဆက္ဆံ
ေအာင္ ႀကိဳးစားပါမည္ျဖစ္သည္။
ယူနန္အသံလႊင္႔ဌာနမီဒီယာသစ္စင္တာသည္ ယေန႔ေန႕လယ္ႏွစ္နာရီခြဲက၂၀၁၇ခုႏွစ္ေကာင္စစ္
၀န္ခ်ဳပ္မ်ားႏွစ္ကူပြဲေတာ္ေတးဂီတသီဆိုပြဲက်င္းပပံုးကို wechatေပၚတြင္ အစအဆံုးထုတ္လႊင္႔ပါမည္။
ေအာက္ပိုင္း websiteကို ႏိွပ္ျပီး သို႔မဟုတ္လွ်င္ the QR codeကို scanၿပီး တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင္႔
ေသာေတးဂီတသီဆိုပြဲကို ၾကည္ရႈႏိုင္ပါမည္။
http://s2.webapp.yntv.cn/wechatlive.php/home/show/showTopic/id/84

发表评论