ေပက်င္းအုိလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္အၿပီး (၁၀)ႏွစ္ကာလအတြင္း

အခ်ိန္သည္ ကုန္ျမန္လြန္းသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၈)ရက္ေန႔က ေပက်င္းအုိလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ က်င္းပေနသကဲ့သုိ႔ပင္ ခံစားေနမိပါသည္။ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေပက်င္း ေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ကုိမူ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၀)ႏွစ္က စနစ္က်ေသာ အစီအစဥ္ျဖင့္ပင္ က်င္းပလာမည္ျဖစ္သည္။

ေပက်င္းအုိလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္အၿပီး (၁၀)ႏွစ္ကာလတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အုိလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္ကုိ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပသည့္ႏုိင္ငံမွ အုိလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္၏ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ လက္ေတြ႕က်က် တြန္းအားေပးသည့္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာပါသည္။

ေပက်င္းအုိလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္အၿပီး (၁၀)ႏွစ္ကာလတြင္ တ႐ုတ္အားကစားလႈပ္ရွားမႈမွာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာပါသည္။ “က်န္းမာေရးႏွင့္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ”ဟူေသာအေတြးအေခၚကုိ အားေပးေထာက္ခံၿပီး အားကစားလႈပ္ရွားမႈအင္အားေတာင့္တင္းေသာႏုိင္ငံျဖစ္ရန္ အိပ္မက္သည္ တ႐ုတ္အိပ္မက္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းကဲ့သုိ႔ စီးဆင္းလ်က္ရွိေနပါသည္။

ေပက်င္းအုိလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္အၿပီး (၁၀)ႏွစ္ကာလတြင္ မုိးေကာင္းကင္ ပုိၿပီး ျပာလဲ့လဲ့ ျဖစ္ေနသည္။ ျမစ္ေရမ်ား ပုိၿပီး ၾကည္လင္လာသည္။ ျပည္သူလူထုတုိ႔ ယံုၾကည္မႈရွိသည့္စိတ္ေနသေဘာထားမွာ တစ္ေန႔တစ္ျခား ပိုမိုရရွိလာပါသည္။ အားကစားလႈပ္ရွားမႈအေတြးအေခၚသည္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးတုိင္း၏ ဘ၀တြင္ ေရာယွက္ေနၿပီး ယခုအခါ မရွိမျဖစ္ေသာ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္လာပါသည္။

(ဆင္ဟြာသတင္းေထာက္-Hao Yuanzheng)