သူတုိ႔က တ႐ုတ္စစ္သားမ်ားပါ

တ႐ုတ္လူမ်ဳိးအတြက္ “တ႐ုတ္စစ္သား”က အလြန္ဂုဏ္ယူဖြယ္ ျဖစ္သည့္အေခၚ အေဝၚျဖစ္သည္။ ယခင္က သူတုိ႔သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေအာင္ျမင္မႈကုိ ရရွိႏုိင္ ရန္အတြက္ ႀကိဳးစားခ့ဲသူမ်ားျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ သူတုိ႔သည္ အစိမ္းေရာင္စစ္ဝတ္စံု ကို ဝတ္ၿပီး မ်က္ႏွာေပၚတြင္လည္း ၾကံ့ခုိင္ဇြဲနပဲႀကီးသည့္စိတ္ဓာတ္ကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။ သူ တုိ႔သည္ မိမိ၏တာဝန္ကုိ အၿမဲတမ္း သတိရမွတ္မိေနၿပီး အမိႏုိင္ငံ၏ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အစဥ္ ေစာင့္ထိန္းၾကသည္။ ယေန႔သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ တပ္မေတာ္တည္ေဆာက္ေရး အထိမ္း အမွတ္ေန႔ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တ႐ုတ္စစ္သားမ်ား၏ဓာတ္ပုံကုိ အတူေလ့လာၾကပါစုိ႔။

သူတုိ႔က တ႐ုတ္စစ္သားမ်ားပါ။ (ပံု Hu Jinchi )

သူတုိ႔၏မ်က္ႏွာေပၚတြင္ အၿမဲတမ္း ၾကံ့ခုိင္ဇြဲနပဲႀကီးသည့္စိတ္ဓာတ္ကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။ (ပံု Fu Jianbin)


(ပံု Liu Zhankun)

သူတုိ႔၏ မ်က္စိထဲမွတစ္ဆင့္ ဇြဲႏွင့္သစၥာကို ျမင္ႏိုင္သည္။(ပုံ Yang Zaixin)

(ပံု Visual China Group)


သူတုိ႔သည္ ျပင္းထန္သည့္အပူခ်ိန္ကုိ ခံစားေနရေသာ္လည္း ေတာင္တန္းကဲ့သုိ႔ မားမားမတ္မတ္ျဖင့္ ကုိယ္ခႏၶာလံုးဝမလႈပ္ရွားပဲေနႏိုင္သည္။ (ပုံ Liu Guanguan)

သူတုိ႔သည္ အေအးဒဏ္ကို မေၾကာက္ရံြ႕ေပ။ (ပုံ Li Jianfeng)

သူတုိ႔သည္ အခက္အခဲႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ကုိ မေၾကာက္ရံြ႕ေပ။ (ပံု Zhao Jiajia)

သူတုိ႔၏လက္ျဖင့္ အသက္ကုိ ကယ္ဆယ္ေနသည္။

သူတုိ႔သည္ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္တုိက္ခုိက္ေနသည္။ (ပံု Chen Shenghai)


သူတုိ႔သည္ ကေလးမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနသည္။

သူတုိ႔၏ဖိနပ္ေပၚတြင္ ရႊံ႕ပုပ္ဖံုးေနသည္။ (ပံု Hu Fengsheng)

သူတုိ႔၏ ဖိနပ္ေပၚတြင္ ဆီးႏွင္းျပည့္ျပည့္ဝဝစိမ့္ဝင္ေနသည္။

အစာငတ္လွ်င္ ေပါက္မုန႔္သာစားသည္။

ေရငတ္လွ်င္ ေတာင္ၾကားေရသာေသာက္သည္။ (ပံု Huang Qiao)

ပင္ပန္းလွ်င္ ေျမၾကမ္းေပၚသာ လဲၿပီး ခဏအနားယူသည္။ (ပံု Liang Yonggang)

(ပံု Wang Xiangqian)

(ပံု Li Ning)

သူတုိ႔၏မဂၤလာေဆာင္ပြဲသည္ ခမ္းနားသုိက္ၿမိဳက္သည္မဟုတ္ေပ၊ ရုိးရုိးရွင္းရွင္းပံုစံျဖင့္ က်င္းပေနသည္။(ပံု Li Kangqiang)

(ပံု Xiang Wenjun)

သူတုိ႔၏ဇနီးက သူတုိ႔ကုိ လြမ္းလြမ္းေဆြးေဆြး ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည္။

သူတုိ႔၏ကေလးတုိ႔သည္ သူတုိ႔ႏွင့္မခြဲခ်င္ေပ။ (ပံု Ma Xin)

သူတုိ႔သည္ မိမိဇနီးကုိ အလြန္ခ်စ္ေသာ္လည္း မေဖာ္ျပတတ္ၾကေပ။ (ပံု Tian Duanlei)