ေရာင္စံုလွပသည့္ယူနန္ကုိ ကမၻာႏွင့္အတူမွ်ေဝခံစား

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ပုိင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး လူဦးေရသည္ (၄၇)သန္းေက်ာ္ ရွိကာ အက်ယ္အဝန္း စတုရမ္းကီလုိမီတာ(၃.၉)သိန္းရွိသည္။ ယူနန္တြင္ လူသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ ေမြးဖြားရာ အေရးႀကီးသည့္ အရင္းအျမစ္ေနရာမ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု(၂၅)မ်ဳိးသည္ ယူနန္တြင္ အၿမဲေနထုိင္ကာ ၎အနက္ လူမ်ဳိးစု(၁၅)မ်ဳိးသည္ ယူနန္၌သာရွိၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အမ်ားဆံုးေနထိုင္ေသာျပည္နယ္ျဖစ္သည္။

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ကုန္းျပင္ျမင့္ေဒသျဖစ္ၿပီး ေျမအေနအထားသည္ အေနာက္ေျမာက္ဖက္က အေရွ႕ ေတာင္ဖက္ထက္ ပုိမုိျမႇင့္ကာ ေျမာက္ဖက္မွ ေတာင္ဖက္သို႔ ေလွကားထစ္ပံုကဲ့သုိ႔ ျဖည္းျဖည္းျခင္း နိမ့္ ဆင္းသြားသည့္အေနအထားျဖစ္သည္။ ယူနန္၏ရာသီဥတုအမ်ဳိးအစားသည္ ေႏြသမပိုင္းေဒသ ကုန္းျပင္ျမင့္မုတ္သုန္ရာသီဥတုအမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္ဟု ေျပာႏုိင္ေသာ္လည္း သံုးဖက္ျမင္႐ႈေထာင့္စံု ရာသီဥတု (Three-dimensional climate )၏ ထူးျခားေသာလကၡဏာလည္း ပါ၀င္ေနသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ ကုန္းျပင္ျမင့္အတြင္းတြင္ အပူပုိင္းေဒသမုိးသစ္ေတာရွိသည္၊ ဆီးႏွင္းေတာင္လည္း ရွိသည္။ ထိုသို႔ ထူးျခားသည့္ရာသီဥတု၊ သဘာဝ႐ႈခင္းႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္အားသာခ်က္ အမ်ားအျပားရွိေသာေၾကာင့္ ယူနန္သည္ ႐ႈခင္းသာေနရာမ်ားျပားစြာရိွေနကာ ျပည္တြင္းေရာျပည္ပကိုပါ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည့္ ခရီးသြားေဒသျဖစ္သည္။

ယူနန္သည္ ျမန္မာ၊ လာအုိ၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ေတာေတာင္ေရေျမဆက္စပ္လွ်က္ရွိၿပီး နယ္နိမိတ္ မ်ဥ္းေၾကာင္းသည္ (၄၀၆၀)ကီလုိမီတာထိရွည္လ်ားစြာ ထိစပ္လ်က္ရိွသည္။ ယူနန္သည္ တရုတ္ျပည္ တြင္း အေရွ႕ေတာင္ အာရွေတာင္အာရွႏွင့္အနီးစပ္ဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသ အသီးသီးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အဆင္ေျပဆံုးေနရာလည္းျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တရုတ္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားအၾကား မူဝါဒအျပန္အလွန္ဖလွယ္ျခင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ဘ႑ေရးစီးဆင္းျခင္း၊ ျပည္သူျပည္သား ၾကား အျပန္အလွန္ဖလွယ္ျခင္း စသည္တုိ႔အတြက္ တြန္းအားေပးေနၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ေတာင္အာရွအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ရန္အတြက္ အေထြေထြဗဟုိဌာနအျဖစ္ တက္ႂကြစြာ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွသည္။

云桥网