တရုတ္နည္းပညာျပတိုက္ ျမန္မာျပည္သို႔ ေရာက္ရိွျခင္း။

လက္တေလာတြင္ “သိပၸံနည္းပညာလက္ေတြ႕ခံစားၿပီး တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေဖာ္ေဆာင္ျခင္း” ေခါင္းစဥ္ကို အဓိကထားေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေရြ႕လ်ားနည္းပညာျပတိုက္ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ လွည့္  လည္ျပသျခင္းကို ေနျပည္ေတာ္၊ အမွတ္(၆) အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ အခမ္းအနား ဖြင့္လွစ္မည္။ ၄င္းသည္ တရုတ္နည္းပညာျပတိုက္ ျပည္ပသို႔ လွည့္လည္ျပသျခင္း ပထမဦးဆုံးေနရာျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေရြ႕လ်ားနည္းပညာနည္းလမ္းမ်ား ပထမအႀကိမ္ ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ “တဇုန္တလမ္း (The Belt and Road) B&R” အတြက္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ အ မ်ားျပည္သူသို႔ နည္းပညာဗဟုသုတ ကမ္းလွမ္းေပးျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေရြ႕ လ်ားနည္းပညာျပတိုက္ကို ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံသို႔ လွည့္လည္ျပသသြားမည္ျဖစ္သည္။ “ျမန္မာျပည္မွ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားသည္ ျပပြဲမွ မည္သို႔ ဆန္းသစ္တီထြင္သည္ စသည့္ ဗဟုသုတမ်ားရရွိမည့္ အခ်က္အလက္သည္ အလြန္အေရးပါလွၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကူညီေထာက္ခံ အားေပးျခင္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးသိဏး္ႀကီး  မွ နည္းပညာျပပြဲ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။