ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ေတာင္အာရွကုန္စည္ျပပြဲကို ၂၁၀၈ခုႏွစ္ဇြန္လ၁၂ရက္ေန႔တြင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။

ဒီႏွစ္ကုန္စည္ပြဲသည္ဇြန္လ၁၂ရက္ေန႔တြင္စီးပြားေရးပူးေပါင္းမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားေစ့စပ္ေဆြးေႏႊးမည့္ရက္ဟုတတ္မွတ္ၿပီးက်န္ရက္မ်ားကိုအမ်ားျပည္တို႔openရက္အျဖစ္တတ္မွတ္သည္။

ကုန္စည္ျပပြဲက်င့္ပေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ယခုအႀကိမ္ကုန္စည္ျပပြဲသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံစီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာန္နႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္အစိုရတို႔ကႀကီးမူးက်င္းပျပီး ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတို႔၏ စီးပြားေရးဌာန္နမ်ားကိုလဲဖိတ္ၿပီး အတူပူေပါင္းက်င္းပေသာ ေပါင္းစုကုန္စည္ျပပြဲျဖစ္သည္။ စီမံေရးဆြဲခ်က္အရ အထူးဖိတ္ၾကားထားေသာႏိုင္ငံမ်ားျပခန္း ေတာင္အာရွျပခန္း အေရွ႕ေတာင္အာရွျပခန္း ျပည္ပျပခန္း ျပည္တြင္းျပခန္း ထိုင္ဝမ္ျပခန္း လယ္ယာထြက္ကုန္ျပခန္း စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာျပခန္း ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္တီထြင္မႈဆိုင္ရာျပခန္း စသည့္ျပခန္းေပါင္း၁၉ခန္းရွိသည္။

ကုန္စည္ျပပြဲက်င္းပေနသည့္ကာလအတြင္း တ႐ုတ္ႏွင့္အေရွ႕ေတာင္အာရွစီးပြားေရးဖိုရမ္ လန္ခ်န္း မဲေခါင္စီးပြားေရးပူးေပါင္းမႈ GMS စီးပြားေရးဆိုင္ရာလုပ္ရွားမႈမ်ားတ႐ုတ္ေတာင္အာရွ-အေရွ႕ေတာင္အာရွThink Tank ဖိုရမ္ တ႐ုတ္အာဆီယံကုန္သည္ႀကီးမ်ားေဆြးေႏႊးပြဲ စသည့္ေဆြးေႏႊးပြဲေပါင္း(၁၀)ပြဲက်င္းပသြားမည္ျဖစ္မည္။ႏိုင္ငံအသီးသီးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရွာေဖြေရးဆိုင္ရာဆင္ႏႊဲးေပးၿပီး တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပင္လယ္ရပ္ျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပူးေပါင္းမႈအတြက္စင္တာ တစ္ခုဖန္တီးမႈေပးၿပီး ပိုမိုမ်ားျပားေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားပိုမိုရရွိမည္ျဖစ္သည္။