ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္တ႐ုတ္-ျမန္မာအဆင့္ျမင့္ဖိုရမ္ပြဲကိုတ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစၾကၤအတူတည္ေဆာက္မည္ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္တယ္ဟုန္ျပည္နယ္ခြဲတြင္က်င္းပခဲ့သည္။

ေမလ၉ရက္ေန႔တြင္တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစၾကၤအတူတည္ေဆာက္မည္ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္-ျမန္မာthink tank အဆင့္ျမင့္ဖိုရမ္ဖြင့္ပြဲကိုမန္စီၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့သည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံရဲThink Tank ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနာမည္ႀကီးပညာရွင္မ်ားတို႔က အတူတကြညႇိႏႈိင္းျခင္း အတူတကြေဆာင္ရြက္ျခင္း အတူတကြမွ်ေဝခံစားျခင္းကို အေျချပဳၿပီး ေပၚလစီဖလွယ္ရန္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးအဆင္ေျပရန္လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈေခ်ာေမြ႕ ရန္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အျပန္အလွန္သေဘာေပါက္ နားလည္ရန္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ကာ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ပညာရွင္မ်ားက ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈဆင္ႏႊဲခဲ့ေသာေၾကာင့္တ႐ုတ္-ျမန္မားစီးပြားေရးစၾကၤတည္ေဆာက္ရာတြင္လည္အႀကိဳးေပးခဲသည္။

ဒီဖိုရမ္ပြဲက တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္think tank တို႔ကThe  belt and roadအဆိုတင္တြင္းမႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္အတူဆင္ႏႊဲေသာပြဲလည္းျဖစ္သည္။

“တ႐ုတ္-ျမန္မာthink tankအဆင့္ျမင့္ဖိုရမ္ပြဲ”သည္တ႐ုတ္-ျမန္မာthink tankအဖြဲ႕ၾကားဆင္ႏႊဲ႕ေသာအျပန္အလွန္စကားေျပာၾကေသာအေရးႀကီးေသာthink tankဖလွယ္မႈစင္တာတစ္ခုျဖစ္ၿပီ။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံယူနန္ျပည္နယ္ကူမင္ၿမိဳ႕Academy of social sciences ေတာင္အာရွ-အေရွ႕ေတာင္အာရွသုသသနအကယ္ဒမီျမန္မာႏိုင္ငံမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္တယ္ဟုန္ျပည္နယ္ခြဲ႕ျပည္နယ္ခြဲ႕ေကာ္မတီအစိုးရတို႔အတူတည္ေဆာက္ေသာႏိုင္ငံတကာအဆင့္ျမင့္think tank ပူေပါင္းမႈbrandျဖစ္သည္။

ပထမအႀကိမ္ဖိုရမ္ပြဲက ျပည္သူျပည္သားအျပန္အလွန္သေဘာေပါက္နားလည္ျခင္းႏွင့္တ႐ုတ္-ျမန္မာပူးေပါင္းမႈေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္၂၀၁၇ႏွစ္ ေမလတြင္မန္စီၿမိဳ႕တြင္ေအာင္းျမင္စြာက်င္းပခဲ့ၿပီးဖိုရမ္ပြဲသည္တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံပညာရွင္တို႔၏ေကာင္းမြန္ေသာခ်ီးမြန္းျခင္းမ်ားရရွိခဲသည္။ႏွစ္ႏိုင္ငံထဲက နာမည္ႀကီးမီတီယာတို႔ကထြင္က်ယ္စြာေဖာ္ျပခဲသည္။