တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမင့္တင္၍ နယ္စပ္ေဒသ၏ အစိမ္းေရာင္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေန

တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းကိို အစိမ္းေရာင္္လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမူဆယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္းသြားေနတာျဖစ္ေၾကာင္း အခုရက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပထားေသာ တရုတ္-ျမန္မာခရီးသြားလာေရး ခ်စ္ၾကည္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္းရြက္ျခင္းႏွင့္ ဖလွယ္ျခင္း အစည္းအေဝးမွ သိရွိရပါသည္။ တရုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းကို တြန္းအားေပးေနတာေၾကာင္း၊ ခရီးသြားလာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ဘဝျမင့္တင္ေရးအတြက္လည္း အက်ိဳးရွိပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဆိုင္းရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမိုးေကာင္းမြန္လာေအာင္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အတူတကြလက္တြဲၿပီး  အားသြန္ခြန္စိုက္ျခင္းကို လိုအပ္ပါေၾကာင္းကို ၄င္းအစည္းအေဝးမွ သိရွိရပါသည္။