ယူနန္တကၠသိုလ္သည္ ကမၻာေက်ာ္တကၠသိုလ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္မည္

ေပၚတြင္ သတင္းထုပ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ဤအဆိုျပဳခ်က္အရ ယူနန္တကၠသိုလ္ တည္ေဆာက္သည့္ အေထြေထြရည္မွန္းခ်က္သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္းနယ္စပ္ေဒသတြင္ တည္ရွိျခင္း၊ ေတာင္ အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္လည္း နာမည္ႀကီးသည့္တကၠသိုလ္အျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျဖစ္ပါ မည္။

ယခုအခိ်န္ ယူနန္တကၠသိုလ္ပည္ရပ္ေဆာက္လုပ္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္သည္  သံုးႏွစ္ၾကာေဆာက္ရမည္။ အမိ်ဳးသားပညာရပ္၊ အပင္ႏွင့္သတၱ၀ါသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္   ျမင့္မားသည့္အရည္အခ်င္းကို   ကိုင္ျခင္း၊ ဇီ၀ေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႏိုင္ငံေရးပညာရပ္ႏွင့္    နယ္စပ္ေဒသသုေတသနစသည့္  နယ္ပယ္အသီးသီးမွ    တ ရုတ္ႏိုင္ငံတြင္           ေကာင္းမြန္သည့္အရည္အခ်င္းကို        ေရာက္ရွိႏိုင္ပါၿပီ။  အခိ်န္ကာလတိုရည္မွန္းခ်က္ သည္ ပညာရပ္ဖြဲ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ အလားအလာကို လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေအာင္ ျပင္ဆင္၍ သတင္း၊ အ ဆက္အသြယ္၊ အခ်က္အလက္၊ ဂဏန္းႀကီးစသည့္ ေနာက္ဆံုးေပၚပညာရပ္မ်ားကို အျပဳသေဘာဖြဲ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေစျခင္း၊ အမိ်ဳးသားပညာရပ္ႏွင့္ ဇီ၀ေဗဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာေကာင္းမြန္သည့္အရည္အခ်င္း သို႔ ေရာက္ရွိတာ ျဖစ္ပါမည္။ အခိ်န္ကာလရွည္၏ရည္မွန္းခ်က္သည္ ပညာရပ္မိ်ဳးစံုကို ကမ႓ာေပၚတြင္  ေကာင္းမြန္သည့္ ပညာရပ္ကို  ေရာက္ရွိျခင္း၊ ထူးျခားခ်က္ပါရွိသည့္ ပညာရပ္ကို တည္ေဆာက္သြား မည္ ျဖစ္ပါသည္။