ဥာဏ္ရည္တုစက္ရုပ္လူသည္ ကူမင္းခ်န္ေရႊအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ ေျဖာ္ျပျခင္း

ယခုအခိ်န္ ဥာဏ္ရည္တုစက္ရုပ္လူသည္ ကူမင္းခ်န္ေရႊအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ ေျဖာ္ျပၿပီးေတာ့ လမ္းသြားလမ္းလာသည့္ခရီးသည္အတြက္ ေလယာဥ္နံပတ္ရွာေဖြျခင္း၊ ေမးျမန္းျခင္း၊ လံုၿခံဳေရးစစ္ေဆး ျခင္းသတိေပးမႈ၊ ဧည့္သည္ကို ႀကိဳဆိုျခင္း၊ ယူနန္ခရီးသြားလာေရးျဖန္႔ျဖဴးျခင္းစသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို  လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ဥာဏ္ရည္တုစက္ရုပ္လူသည္ ခ်န္ေရႊေလဆိပ္္F3ထပ္ထဲတြင္ အလယ္ပိုင္းေဒသ၊ လံုၿခံဳေရးစစ္ေဆးျခင္း

ေပါက္၀၊ ကုန္သြယ္မႈစင္တာ၊ Bai Shi Te၊ တားဆီးကာကြယ္ေရးေဒသ၊ ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရးစစ္ေဆးျခင္း

ေဒသ၊ ျပည္ပလံုၿခံဳေရးစစ္ေဆးျခင္းေဒသမ်ားစသည့္ ေနရာ (၁၁)ခုတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။